Hopp til innhold

Ny forskrift om krav til lufttrafikktjenester og ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) m.m. (BSL G 1-3)

Samferdselsdepartementet fastsatte 16. juni en ny forskrift om krav til lufttrafikktjenester og ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) m.m.

Den nye forskriften trer i kraft 1. september 2022, og erstatter fra samme tidspunkt forskrift om krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) og nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM-nettverksfunksjoner) (dagens BSL G 1-3) og det meste av forskrift om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste (BSL G 2-1).

Den nye forskriften viderefører en rekke bestemmelser fra dagens BSL G 1-3. De viktigste nye elementene i forskriften er:

Formålsbestemmelse: Forskriften har fått en formålsbestemmelse, 1-1, som gjør det enklere å forstå hva forskriften er ment å regulere.

Virkeområde: Virkeområdebestemmelsen er omskrevet, særlig med blikk til at det ytes flysikringstjenester fra Norge i internasjonalt luftrom, herunder kontinentalsokkelen.

Kapittelinndeling/oppbygging: Forskriften har fått en kapittelinndeling som langt på vei motsvarer oppbygningen av kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/373.

  • Hensikten med dette er å gjøre det mer oversiktlig hvilke nasjonale særbestemmelser som gjelder for de forskjellige formene for flysikringstjenester.
  • Forskriften er tilrettelagt slik at det vil bli enklere å tilpasse fremtidige nasjonale særbestemmelser, uten at nummereringen av forskriftsbestemmelsene blir uhensiktsmessig, ved at paragrafene er nummerert som §§ 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, 3-1, etc.
  • Enkelte kapitler inneholder foreløpig ingen bestemmelser, men dette forventes endret tiden fremover, blant annet som følge av en pågående høring med forslag om endrede krav til ytere av lufttrafikktjenester og CNS-tjenester.

Yting av lufttrafikktjenester: Det er tatt inn et eget kapittel (kapittel 2) som fastsetter hvilken prosess som skal følges, og hvilke vurderinger som skal gjøres, når det skal besluttes endringer i hvor og hvordan det skal ytes lufttrafikktjenester.

Ivaretakelse av militær luftfarts behov: Det fastsettes en generell plikt for alle ytere av flysikringstjenester (ikke bare lufttrafikktjenestene) til å ivareta militær luftfarts særskilte behov. Behovene skal reflekteres i de avtaler om ytelse av flysikringstjenester som inngås mellom ytere av flysikringstjenester og Forsvaret.

Nye krav til ytere av lufttrafikktjenester: Som en følge av at forordning (EU) 2017/373 i begynnelsen av året ble endret ved forordning (EU) 2020/469, har det kommet til en rekke nye krav til enkelte ytere av flysikringstjenester. Blant disse er et krav om opptak av bakgrunnskommunikasjonen og lydmiljøet på arbeidsstasjonene hos lufttrafikktjenesteenheter. Det er i den forbindelse fastsatt en nasjonal bestemmelse om mulige unntak fra dette kravet, og tidsfrister for å implementere kravet.

Utstyrskrav for lufttrafikktjenesteenheter: Kravet i dagens BSL G 2-1 om at visse lufttrafikktjenesteenheter må ha UHF-peiler (UDF), er erstattet med et mer ytelsesbasert krav som går ut på at lufttrafikktjenesteenheter ved flyplasser skal ha hjelpemidler som muliggjør verifisering av at et luftfartøy under landing er etablert på korrekt trekk på siste del av instrumentinnflygingen.

Bruk av AUTOMETAR: Kravet til bruk av AUTOMETAR (automatisk genererte værobservasjoner) er endret, slik at METAR kan erstattes med AUTOMETAR utenfor åpningstid, og i andre tilfeller etter avtale med brukerne og etter godkjenning fra Luftfartstilsynet.

Den nye forskriften vil overta betegnelsen BSL G 1-3 på Luftfartstilsynets regelverksoversikt.

Når det gjelder dagens forskrift om etablering, organisering og drift av lufttrafikktjeneste (BSL G 2-1), så vil det meste av denne forskriften oppheves. De bestemmelsene som videreføres, er bestemmelser som regulerer krav til AFIS- og HFIS-personell, herunder utdanning og sertifisering. Disse bestemmelsene forventes på sin side å bli opphevet så snart Luftfartstilsynet får ferdigstilt en egen ny forskrift på dette området.

 

Publisert: 04.07.2022