Foreløpig registrering for hjemflyging

Ved kjøp av luftfartøy i utlandet er det mulig å få fartøyet foreløpig registrert i Norges luftfartøyregister (NLR), slik at fartøyet kan flys til Norge på norsk registrering.

Det er norsk utenriksstasjon (ambassade eller konsulat) som gjennomfører den foreløpige registreringen på vegne av NLR. Det må søkes om foreløpig registrering i god tid før den planlagte registreringen skal skje, senest 10 arbeidsdager før registreringsdagen.

Søknad om foreløpig registrering sendes Norges luftfartøyregister.

Søknaden må inneholde opplysninger om:

  • Fabrikant, type og serienummer
  • Navn, organisasjonsnummer og adresse for den som skal registreres som eier
  • Ved hvilken utenriksstasjon, og hvilken dag, foreløpig registrering ønskes gjennomført
  • Oversikt over hvilke dokumenter som vil legges frem for utenriksstasjonen
  • Avreisedestinasjon og ankomstdestinasjon
  • Kontaktperson i saken som NLR og utenriksstasjonen kan kontakte

Når den foreløpige registreringen skal gjennomføres, må originalt hjemmelsdokument legges frem for utenriksstasjonen. Dette er vanligvis et skjøte (på engelsk «Bill of Sale»). Skjøtet må oppfylle alle krav som stilles til hjemmelsdokumenter ved endelig registrering. I tillegg må det legges frem en slettelsesattest fra luftfartøyregisteret i landet som bekrefter at fartøyer er slettet, eller at det ikke har vært registrert (gjelder fabrikknye luftfartøy). I tillegg må det normalt legges frem dokumentasjon for selger og kjøper.

Hvis utenriksstasjonen skal gjennomføre den foreløpige registreringen et annet sted enn der ambassaden eller konsulatet er lokalisert, må dette avtales direkte med utenriksstasjonen. Det anbefales også at det opprettes kontakt med utenriksstasjonen for endelig avklaring av dag og tidspunkt for den foreløpige registreringen.

Når fartøyet er foreløpig registrert, vil utenriksstasjonen utstede et midlertidig nasjonalitets- og registreringsbevis. Det midlertidige nasjonalitets- og registreringsbeviset er kun gyldig for hjemflyging (én flyging med nødvendige tekniske stopp) til Norge. Beviset skal oppbevares i fartøyet. Flyging kan kun skje hvis Luftfartstilsynet i tillegg har utstedt nødvendig teknisk tillatelse.
Etter at luftfartøyet har kommet til Norge kan det ikke flys igjen før det er endelig registrert i NLR.

Luftfartsloven § 3-9 setter vilkårene som må være oppfylt for at et fartøy kan foreløpig registreres i Norges luftfartøyregister. Registreringsforskriften §§ 10 og 11 har mer detaljerte bestemmelser om foreløpig registrering for hjemflyging.

Norges luftfartøyregister (NLR)

  • Luftfartstilsynet v/NLR: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45-47, 8001 Bodø