Hopp til innhold

Norsk luftromsstrategi med viktige valg for framtiden

Propellfly Lofoten

Luftrommet – på lik linje med land og vann – er en viktig ressurs for mange. Det blir stadig trangere i luften og det kommer stadig flere og nye aktører med veldig ulike egenskaper. Det utvikles hele tiden ny teknologi og regelverket er i stadig endring. I takt med disse utviklingene øker også behovet for koordinert regulering og forvaltning av bruken av luftrommet.

I en arbeidsgruppe med medlemmer fra Samferdselsdepartementet, Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, Forsvaret, og Avinor har vi kartlagt bruk og brukere av luftrommet. I tillegg har arbeidsgruppen sett på dagens regulering og norske myndigheters muligheter og begrensninger i regelverksutviklingen. Resultatet er at regjeringen nå har lagt fram en norsk luftromsstrategi som nå følges opp av Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet i samråd med andre berørte departementer. Luftfartstilsynets rolle er myndighet for regulering av sivilt bruk av luftrommet.

Luftfartstilsynet har hovedansvaret for tilsynet med norsk sivil luftfart og tilknyttet regelverksutvikling.

Luftfartsdirektør Lars E. de Lange Kobberstad er fornøyd med at luftromsstrategien nå er vedtatt. – Norsk sivil luftfart består ikke i et vakuum, i dobbelt forstand. Både redningstjenester, utenlandske og militære aktører deler samme luftrom, og vi ser fortsatt en stadig økning i bruken av droner til ulike formål. I tillegg kommer romaktivitet i transitt. Det er positivt at vi på myndighetsnivå er omforent hva gjelder bl.a. prioriteringer og ansvarsfordeling.

Hovedmålet med strategien er:

  1. Klargjøre luftrommets utstrekning og ivareta norske interesser
  2. Definere ansvar og roller
  3. Ivareta norske interesser i internasjonal regelverksutvikling
  4. Gjennomgå nasjonale bestemmelser på luftromsområdet
  5. Prioritere luftromsbrukerne etter formålet med flygningen
  6. Sørge for sikker og effektiv infrastruktur for luftromsbruk
  7. Lavere utslipp og mindre støyplager
  8. Legge til rette for forsking, utvikling og innovasjon knyttet til norsk luftrom

Luftromsstrategien kan leses her på regjeringens nettside.

Publisert: 02.07.2021