Hopp til innhold

Bekymringsmelding

Luftfartstilsynet ønsker informasjon om mulige lovbrudd og andre forhold som kan ha sikkerhetsmessig betydning. Alle henvendelser blir vurdert og eventuelt fulgt opp av oss.

Luftfartstilsynet har hovedansvaret for tilsynet med at aktørene i norsk luftfart følger gjeldende luftfartsregelverk. Tilsynsansvaret omfatter blant annet flyselskaper, flyverksteder, flyskoler, sertifikatinnehavere og lufthavnoperatører.

Luftfartstilsynet ønsker informasjon om mulige lovbrudd og andre forhold av sikkerhetsmessig betydning. Dette kan være brudd på luftfartsregelverket, ruspåvirkning hos luftfartspersonell, fatigue og andre bekymringer er eksempler hvor bekymringsmelding kan brukes. Er du ansatt og ønsker å varsle om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass, bruk skjema for varsling.

Taushetsplikt

Melding om mulige lovbrudd kan unntas fra innsyn med hjemmel i offentleglova. I saker som gjelder lovbrudd kan det ofte komme frem opplysninger som er underlagt taushetsplikt. Dersom dette er tilfelle skal det på vanlige måte gjøres unntak fra innsyn for disse opplysningene etter offentleglova.

Både opplysninger om hvem som har meldt fra, og opplysninger om den meldingen gjelder, kan etter omstendighetene være underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven.

I utgangspunktet vil melders identitet anses som et personlig forhold underlagt taushetsplikt. Dette kan vurderes annerledes etter en konkret vurdering av bekymringsmeldingen og melders interesse av konfidensialitet. Sentralt i denne vurderingen er behovet for beskyttelse. Beskyttelsesbehovet vil være lite dersom meldingen er sendt i sjikanehensikt. Beskyttelsesbehovet er derimot større dersom bekymringen er saklig motivert.

Den eller de bekymringsmeldingen gjelder har i utgangspunktet rett til å gjøre seg kjent med bekymringsmeldingen. Likevel kan det være situasjoner hvor Luftfartstilsynet har behov for å beskytte melders identitet. I vurderingen vil det avgjørende være om opplysningene danner grunnlaget for saken på en måte som gjør at parten må få rede på hvem opplysningene stammer fra, for å kunne imøtegå disse.

Luftfartstilsynet har også taushetsplikt om identiteten til den bekymringsmeldingen omhandler. Det samme gjelder opplysninger i bekymringsmeldingen som kan bidra til å identifisere vedkommende.

Luftfartstilsynet må foreta en konkret vurdering i det enkelte tilfellet om det er anledning til å unnta opplysninger om melders identitet eller opplysninger om den bekymringsmeldingen gjelder.

Kontakt oss ved spørsmål

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om Luftfartstilsynets taushetsplikt og hvordan en bekymringsmelding følges opp.