Hopp til innhold

Høring – NPA 2023-08. Endringer i felleseuropeiske regler innen ATM/ANS

EASA gjennomfører nå en høring av endringsforslag, Notice of Proposed Amendment, (NPA) 2023-08: Regular update of the air traffic management / air navigation services rules.

Forslaget omhandler oppdateringer av bestemmelser i forordning (EU) 2017/373 med tilhørende Acceptable Means of Compliance (AMC) og Guidance Material (GM), særlig for krav til lufttrafikktjenester (ATS) og luftfartsinformasjonstjenester (AIS). Det foreslås også konsekvensendringer av forordning (EU) nr. 923/2012 og forordning (EU) nr. 139/2014 med tilhørende AMC og GM.

Hovedformålene med endringsforslagene i NPA 2023-08 er å:

  • sikre et høyt og enhetlig sikkerhetsnivå i ATM/ANS og andre ATM nettverksfunksjoner
  • gjenspeile moderne og gode løsninger basert på erfaringer og beste praksis
  • foreslå endringer på grunnlag av forespørsler og utredning fra EU-kommisjonen
  • harmonisere regelverk mellom EU og utvikling i ICAO
  • redegjøre for utredninger fra ekspertgrupper og andre innspill som EASA har vurdert som egnet til å gi felleseuropeiske gode løsninger

Berørte aktører er ytere av ATM/ANS-tjenester, flyplassoperatører, flyselskaper, nasjonale kompetente myndigheter (NCA) og medlemsstater (MS).

Regelverket vil bli tatt inn i norsk rett ved endring av forskrift 16. juni 2022 nr. 1029 om krav til lufttrafikktjenester og ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) m.m. I utgangspunktet er målet at regelverket skal tre i kraft i Norge så tidlig som mulig etter vedtakelse i EU. Vi vil derfor vurdere nasjonal gjennomføring av regelverket i påvente av EØS-gjennomføring av regelverket.

Eventuelle høringsuttalelser gis direkte til EASA via Common Response Tool (CRT). Høringsfristen til EASA er 9. februar 2024.

Luftfartstilsynet mottar gjerne kopi av høringsuttalelsene som aktørene sender til EASA. Kopi sendes til epostene afv@caa.no og postmottak@caa.no, innen 1. februar 2024. Merk i så fall eposten med ref. 24/00205 EASA – endringer innen ATM/ANS.

Kontaktperson for evt spørsmål: Juridisk seniorrådgiver/fagspesialist Asgeir F. Vågan, afv@caa.no

Sist oppdatert: 16.01.2024