Hopp til innhold

Høring – Forskrift om beløpsgrense for overtredelsesgebyr etter luftfartsloven

Luftfartstilsynet sender på vegne av Samferdselsdepartementet på høring forslag til forskriftsbestemmelser om utmåling av overtredelsesgebyr ilagt i medhold av luftfartsloven § 13 a-5.

Forslaget innebærer fastsettelse av øvre grense for størrelsen på overtredelsesgebyr gitt i medhold av luftfartsloven til enkeltpersoner og foretak. For enkeltpersoner er forslaget å fastsette øvre grense pålydende 1 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). For foretak er forslaget at overtredelsesgebyr maksimalt skal utgjøre 4 % av foretakets omsetning. Dersom foretaket ikke har omsetning, skal overtredelsesgebyret maksimalt utgjøre 20 ganger folketrygdens grunnbeløp (G).

Innspill til høringen kan sendes til Luftfartstilsynet på e-post postmottak@caa.no, merket med saksnummer 23/03323.

Høringsfrist er 23. oktober 2023. Planlagt ikrafttredelse av forskriften er 1. januar 2024.

Spørsmål om høringen kan rettes til juridisk seniorrådgiver Sissel Walla Strandås (sst@caa.no).

Sist oppdatert: 24.10.2023