Hopp til innhold

Høring – Opprettelse av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Stureterminalen

Luftfartstilsynet har mottatt søknad fra Equinor ASA om opprettelse av et permanent restriksjonsområde i luftrommet over Stureterminalen ved Tjeldstø, i Øygarden kommune.

Stureterminalen er en olje- og gassterminal, og en viktig nasjonal utskipningshavn for råolje og LPG (Liquified Petroleum Gas). Terminalen er utstyrt med fakkel for å brenne av gass i prosessystemene, både som kontrollert avbrenning i forbindelse med vedlikeholdsaktiviteter, men også som et nødsystem for trykkbeskyttelse av anlegget ved eventuelle driftsavvik. Fakkelen er normalt slukket, men kan antenne uten forvarsel. Dette kan dermed utgjøre en fare for lufttrafikk i umiddelbar nærhet til terminalen.

I etterkant av søknaden har den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa endret seg. Det har blant annet blitt observert økt aktivitet med ubemannede luftfartøyer/droner ved olje- og gassanlegg offshore og på land. Dette har medført et behov for å sikre at uvedkommende ikke skal få tilgang til å observere, innhente informasjon eller på annen måte true sikkerheten i nærheten av viktige nasjonale anlegg for ilandføring, prosessering og eksport av olje- og gass i Norge.

For å unngå sammenstøt mellom luftfartøy eller andre luftfartsulykker, og for å ivareta viktige samfunnsmessige interesser, kan Luftfartstilsynet opprette midlertidige eller permanente områder i luftrommet der det gjelder særskilte restriksjoner for luftfarten.

Saken sendes nå på høring. Grunnet et behov for snarlig innføring av et flygeforbud ved anlegget er høringsfristen kort. Alle høringsdokumenter blir publisert på Luftfartstilsynets nettside, under https://luftfartstilsynet.no/horinger/

Eventuelle høringsuttalelser merkes med ref. 22/06498 og sendes til Luftfartstilsynet ved postmottak@caa.no.

Høringsfrist innen 15. november 2022.

Dersom samfunnskritiske behov gjør det nødvendig, kan det være aktuelt å vedta forskrift som fastsetter restriksjoner for lufttrafikken selv om høringsfristen ikke er utløpt.

Sist oppdatert: 16.11.2022