Hopp til innhold

Nye endringer i felleseuropeisk securityregelverk – høring og informasjon om nye krav

Luftfartstilsynet foreslår på vegne av Samferdselsdepartementet å gjøre endring i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (securityforskriften). Forskriften gjennomfører kommisjonsforordning (EU) 2015/1998 og beslutning C(2015) 8005 som fastsetter de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet. Med jevne mellomrom er det behov for endringer og klargjøring av securityregelverket. Beslutning C(2015) 8005 inneholder den konfidensielle delen av regelverket og omtales ikke i høringen.

EU-kommisjonen har besluttet å endre krav i forordning (EU) 2015/1998. Utkast til endringsforordning ligger vedlagt høringen. De foreslåtte endringene er gjort i lys av utviklingen i trusselbildet i sivil luftfart, samt seneste utvikling hva gjelder drift av flyplass og luftfartøy, utvikling av teknologi og utviklingen internasjonalt. Endringene dreier seg om sikkerhet ved flyplasser, trygg og sikker transport av skytevåpen om bord, opplæring av flygende personell og cabin crew, personell som arbeider med håndtering av frakt og post, kjente leverandører av forsyninger til lufthavn, en ny personellgruppe som skal ha standard eller utvidet bakgrunnssjekk, innhold i deklarasjoner, EDD (explosive detection dogs) og standarder for WTMD (walk-through deteksjonsutstyr).

Regelverket vil bli EØS-gjennomført. Dersom prosessen med EØS-gjennomføring tar tid, vil Luftfartstilsynet vurdere nasjonal gjennomføring av rettsaktene gjennom oppdatering av securityforskriften § 3 andre ledd. Utkast til forskriftstekst for både nasjonal gjennomføring og EØS-gjennomføring ligger vedlagt høringen.

Kommentarer til regelverket må være Luftfartstilsynet i hende innen 24. juli 2022. Kommentarer bes sendt på e-post til postmottak@caa.no. Alternativt kan kommentarer sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Ber om at høringssvar merkes med saksnummer 22/17891.

Spørsmål av faglig karakter kan rettes til fagansvarlig security Dag Kristoffer Hansen (dkh@caa.no). Spørsmål knyttet til den rettslige prosessen kan rettes til juridisk seniorrådgiver Sissel Walla Strandås (sst@caa.no).

Publisert: 29.06.2022