Hopp til innhold

Innstilling til Europakommisjonen – endringer i regler om luftfartsdatakatalogen og publikasjonsstrukturen og innholdet for luftfartsinformasjon:

EASA har nylig fremmet en innstilling til kommisjonen om endringer i forordning (EU) 2017/373, omtalt som Opinion 03/2022.

Endringene knytter seg først og fremst til oppdatering av publikasjonsformater som skal ligge til grunn for luftfartsinformasjonstjenestene. Det foreslås dessuten endringer i en del sentrale begreper: low-visibility operations (LVOs); area navigation route; conventional navigation route; low-visibility procedures; operation with operational credits og SNOWTAM. Endringen i SNOWTAM-begrepet er en tilpasning til ICAO-definisjonen, og vil også gjøres gjeldende i forordning (EU) nr. 139/2014 rettet mot lufthavnoperatører.

Berørte aktører anbefales å gjøre seg kjent med endringsforslagene. Regelverksforslaget skal diskuteres mellom kommisjonen og medlemsstatene 28. og 29. juni. Dersom noen har innspill som det er ønskelig at Luftfartstilsynet fremmer overfor kommisjonen, så bes disse oversendes Luftfartstilsynet snarlig, og senest 20. juni. Merknader kan sendes til postmottak@caa.no, med kopi til fom@caa.no.

 

Publisert: 24.05.2022