Hopp til innhold

Høring – Søknad om luftromsrestriksjon over Arendal 30. - 31. mai 2022

OPPDATERING: Agder Politidistrikt har trukket søknaden om opprettelse av midlertidig restriksjonsområde over Arendal. Følgelig vil Luftfartstilsynet avskrive saken.

Agder Politidistrikt har søkt Luftfartstilsynet om å opprette et midlertidig restriksjonsområde i perioden 30. til 31. mai 2022 over Arendal/Merdø i forbindelse med nordisk statsministermøte.

Søknaden gjelder et område med horisontal utstrekning på 0,8 nautiske mil med fotpunkt like øst for Galtesund, sør for Arendal i Agder fylke.

Forutsatt at det ikke avdekkes vektige motforestillinger mot opprettelsen av restriksjonsområdet, anbefaler Luftfartstilsynet samlet sett at restriksjonsområdet opprettes.

Luftfartstilsynet foreslår derfor at det fastsettes en forskrift om opprettelse av et midlertidig restriksjonsområde slik det er søkt om. Utkast til forskrift er vedlagt denne høringen.

For å få et best mulig grunnlag for å vurdere om restriksjonsområdet bør opprettes, og eventuelt på hvilke vilkår, ber Luftfartstilsynet om innspill fra høringsinstansene. Høringsinnspill bør være Luftfartstilsynet i hende innen 6. mai 2022. Dette er en kortere høringsfrist enn fastsatt i utredningsinstruksen, men grunnet stramme tidsfrister og arrangementets karakter vurderer Luftfartstilsynet at slike særlige forhold foreligger som gjør at instruksen kan fravikes jf. instruksens punkt 1-4.

Høringsinnspill bes sendt per e-post til postmottak@caa.no. Alternativt kan innspill sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Vi ber om at innspill merkes med saksnummer 22/03965.

Publisert: 22.04.2022