Hopp til innhold

Høring – Opprettelse av permanent restriksjonsområde over Equinors anlegg på Tjeldbergodden

Luftfartstilsynet har mottatt søknad fra Equinor ASA om opprettelse av et permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinors industrianlegg på Tjeldbergodden.

Tjeldbergodden er mottaksanlegg og metanolfabrikk for gass fra olje- og gassfeltet Heidrun på Halten- banken. I tillegg er det bygd en luftgassfabrikk. Equinor er operatør for mottaksanlegg, metanolfabrikk og luftgassfabrikk.

Terminalen er utstyrt med fakkel for å brenne av gass i prosessystemene, både som kontrollert avbrenning i forbindelse med vedlikeholdsaktiviteter, men også som et nødsystem for trykkbeskyttelse av anlegget ved eventuelle driftsavvik. Fakkelen er normalt tilnærmet slukket, men kan antenne uten forvarsel. Dette kan dermed utgjøre en fare for lufttrafikk i umiddelbar nærhet til anlegget.

Den siste tiden har den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa endret seg. Det har blant annet blitt observert økt aktivitet med ubemannede luftfartøyer/droner ved olje- og gassanlegg offshore og på land. Dette har medført et behov for å sikre at uvedkommende ikke skal få tilgang til å observere, innhente informasjon eller på annen måte true sikkerheten i nærheten av viktige nasjonale anlegg for ilandføring, prosessering og eksport av olje- og gass i Norge.

For å unngå sammenstøt mellom luftfartøy eller andre luftfartsulykker, og for å ivareta viktige samfunnsmessige interesser, kan Luftfartstilsynet opprette midlertidige eller permanente områder i luftrommet der det gjelder særskilte restriksjoner for luftfarten.

Saken sendes nå på høring. Grunnet et behov for snarlig innføring av et flygeforbud ved anlegget er høringsfristen kort. Alle høringsdokumenter blir publisert på Luftfartstilsynets nettside, under luftfartstilsynet.no/horinger

Eventuelle høringsuttalelser merkes med ref. 22/27132 og sendes til Luftfartstilsynet ved postmottak@caa.no.

Høringsfrist innen 15. november 2022. Dersom samfunnskritiske behov gjør det nødvendig, kan det være aktuelt å vedta forskrift som fastsetter restriksjoner for lufttrafikken selv om høringsfristen ikke er utløpt.

Sist oppdatert: 16.11.2022