Hopp til innhold

Høring – Endring av permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Kollsnes Prosessanlegg, EN R202

Luftfartstilsynet har mottatt søknad fra Equinor ASA om endring av eksisterende permanent restriksjonsområde i luftrommet over Equinor Kollsnes Prosessanlegg, EN R202. Grunnlaget for søknaden om endring av restriksjonsområdet, er behov for å tilpasse området i forhold til prosessanleggets sikkerhetsmessige behov.

Equinors prosessanlegg på Kollsnes er et gassanlegg som prosesserer naturgass med store volum under høyt trykk. Anlegget er utstyrt med flere fakler for å brenne av gass i prosessystemene. Faklene benyttes både i forbindelse med kontrollert avbrenning i forbindelse med vedlikeholdsaktiviteter, men også som nødsystem for trykkbeskyttelse av anlegget ved eventuelle driftsavvik. Faklene er normalt slukket, men kan antennes ved behov og uten forvarsel. Antenning av faklene kan utgjøre en fare for lufttrafikk i umiddelbar nærhet til anlegget.

I den senere tid har den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa endret seg. Det har blant annet blitt observert økt aktivitet med ubemannede luftfartøyer/droner ved olje- og gassanlegg offshore og på land. Dette har medført et behov for å sikre at uvedkommende ikke skal få tilgang til å observere, innhente informasjon eller på annen måte true sikkerheten i nærheten av viktige nasjonale anlegg for ilandføring, prosessering og eksport av olje- og gass i Norge.

For å unngå sammenstøt mellom luftfartøy eller andre luftfartsulykker, og for å ivareta viktige samfunnsmessige interesser, kan Luftfartstilsynet opprette midlertidige eller permanente områder i luftrommet der det gjelder særskilte restriksjoner for luftfarten.

Saken sendes nå på høring. Grunnet et behov for en snarlig oppdatering av flygeforbudet ved anlegget settes høringsfristen kort. Alle høringsdokumenter blir publisert på Luftfartstilsynets nettside, under luftfartstilsynet.no/horinger

Eventuelle høringsuttalelser merkes med ref. 22/06508 og sendes til Luftfartstilsynet ved postmottak@caa.no.

Høringsfrist innen 15. november 2022. Dersom samfunnskritiske behov gjør det nødvendig, kan det være aktuelt å vedta forskrift som fastsetter restriksjoner for lufttrafikken selv om høringsfristen ikke er utløpt.

Sist oppdatert: 16.11.2022