Hopp til innhold

Endring i felleseuropeisk securityregelverk – høring og informasjon om nye krav

Luftfartstilsynet foreslår på vegne av Samferdselsdepartementet å gjøre endring i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (securityforskriften). Forskriften gjennomfører kommisjonsforordning (EU) 2015/1998 som fastsetter de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet. Med jevne mellomrom er det behov for endringer og klargjøring av securityregelverket.

EU-kommisjonen har besluttet å gjøre korrigering i listen over tredjeland som oppfyller kravene til securitystandarder og kan innlemmes i ordningen med One Stop Security (OSS). Det gjøres også endringer i enkelte bestemmelser om godkjennelse og bruk av teknisk utstyr og mulighet for forlenget bruk av EDS standard 2. Endringsforordningen ble publisert i Official Journal 15. mars 2022 og tildelt rettsaktnummer 2022/421.

Regelverket vil bli EØS-gjennomført. Dersom prosessen med EØS-gjennomføring tar tid, vil Luftfartstilsynet vurdere nasjonal gjennomføring av rettsaktene gjennom oppdatering av securityforskriften § 3 andre ledd. Utkast til forskriftstekst ligger vedlagt høringen.

Kommentarer til regelverket må være Luftfartstilsynet i hende innen 10. mai 2022. Kommentarer bes sendt på epost til postmottak@caa.no. Alternativt kan kommentarer sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Ber om at høringssvar merkes med saksnummer 22/06515.

Spørsmål av faglig karakter kan rettes til fagansvarlig security Dag Kristoffer Hansen (dkh@caa.no). Spørsmål knyttet til den rettslige prosessen kan rettes til juridisk seniorrådgiver Sissel Walla Strandås (sst@caa.no).

Publisert: 19.04.2022