Hopp til innhold

Høring – Nytt regelverk for krav til standard bakgrunnssjekk

Samferdselsdepartementet har bedt Luftfartstilsynet om å sende på høring forslag til endringer i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (securityforskriften) hva gjelder regler for standard bakgrunnssjekk.

Securityområdet er i stor grad regulert av EU-regelverk. Reglene om bakgrunnssjekk fremkommer av forordning (EU) 2015/1998, som er gjennomført i norsk rett gjennom securityforskriften § 3. Forordning (EU) 2015/1998 ble endret i 2019 gjennom endringsforordning (EU) 2019/103 hva angår krav til bakgrunnssjekk for personer som har tilgang til, eller på annen måte har befatning med blant annet forsyninger og frakt som skal inn på sikkerhetsbegrenset område.

Forordningens tidligere bestemmelser om adgang til å gjøre kontroll før ansettelse bortfalt i sin helhet fra 31. juli 2019. Personer som tidligere har vært underlagt kontroll før ansettelse skal nå underlegges krav til standard bakgrunnssjekk i henhold til forordningens punkt 11.1.4. Kontroll før ansettelse har tidligere vært benyttet for personell som ikke har trengt tilgang til sikkerhetsbegrenset område på en lufthavn, men som av andre årsaker har befatning med blant annet forsyninger og frakt som skal inn på området. Personer som har vært underlagt kontroll før ansettelse må nå bestå krav til standard bakgrunnssjekk etter forordningens punkt 11.1.4 innen 30. juni 2021.

Etter forordningens punkt 11.1.4 skal en standard bakgrunnssjekk i henhold til felleseuropeisk regelverk og nasjonal lovgivning, minst fastslå personens identitet, omfatte strafferegisteret i alle bostedsstater for de siste fem år, og dokumentasjon på arbeid, utdanning og eventuell opphold for de fem siste årene. Detaljerte regler om standard bakgrunnssjekk fastsettes i nasjonal lovgivning. Securityforskriften inneholder i dag utfyllende bestemmelser om bakgrunnssjekk i forskriftens kapittel IV. Som følge av endrede regler for bakgrunnssjekk, har Luftfartstilsynet valgt å etablere nye regler som skal gjelde for personer som skal underlegges krav til standard bakgrunnssjekk. Reglene etableres i eget delkapittel IVa.

 

Høringsinnspill bes sendt per e-post til postmottak@caa.no. 

Alternativt kan innspill sendes per post til:
Luftfartstilsynet
Postboks 243 
8001 Bodø

Vi ber om at innspill merkes med saksnummer: 19/06961.

Høringsfristen er satt til 30. juli 2020.

Publisert: 09.06.2020