Hopp til innhold

Høring - Utkast til gebyrforskrift for 2020

Luftfartstilsynet har nå ute på høring utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2020. Forskriften fastsettes av Samferdselsdepartementet.

Forslag til gebyrforskrift for 2020 er i stor grad en videreføring av gjeldende gebyrforskrift, gebyrsatsene er i hovedsak foreslått økt med om lag 1,8 %. Det er i tillegg foretatt enkelte justeringer i forskriftsteksten enten som følge av nye oppgaver, endringer i regelverket eller for å klargjøre den aktuelle bestemmelsen.

Nytt droneregelverk er vedtatt i EU, og det nye regelverket vil innebære behov for visse omlegginger av gebyrbestemmelsene på området. Luftfartstilsynet har per i dag ikke full oversikt over alle praktiske konsekvenser av det nye regelverket. Forslag til nye gebyrbestemmelser for droneområdet vil derfor bli sendt på høring på et senere tidspunkt, før det felleseuropeiske regelverket trer i kraft i 2020.

Eventuelle merknader til høringen må være Luftfartstilsynet i hende innen torsdag 5.desember 2019. Merknader bes sendt inn per e-post til postmottak@caa.no.

Alternativt kan merknader sendes per brev til:
Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 Bodø

Vennligst merk høringssvar med saksnummer 19/10234.
Luftfartstilsynets høringer er åpne, og alle som ønsker kan gi sitt høringsinnspill.

Publisert: 18.10.2019