Hopp til innhold

Høring - Utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2019

Luftfartstilsynet har nå ute på høring utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2019. Forskriften fastsettes av Samferdselsdepartementet.

Forslag til gebyrforskrift for 2019 bygger i stor grad på gjeldende gebyrforskrift. Gebyrsatsene er i hovedsak økt med om lag 1,6 %. På enkelte områder har det imidlertid vært nødvendig å øke gebyrene noe mer for å oppnå full kostnadsdekning. Det er i tillegg foretatt enkelte justeringer i forskriftsteksten enten som følge av nye oppgaver, endringer i regelverket eller for å klargjøre den aktuelle bestemmelsen.

Høringsbrev og forskriftsutkast ligger på denne nettsiden.

Eventuelle merknader til høringen må være Luftfartstilsynet i hende innen onsdag 28. november 2018.

Merknader bes sendt inn pr. e-post til postmottak@caa.no. Alternativt kan merknader sendes pr. brev til:

Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 Bodø

Vennligst merk høringssvar med saksnummer 18/09503.

Alle Luftfartstilsynets høringer er åpne, og alle som ønsker kan derfor besvare høringen. 

Publisert: 16.10.2018