Hopp til innhold

Høring – Etablering av to nye restriksjonsområder i forbindelse med militærøvelsen Trident Juncture 2018

På grunnlag av søknad fra Forsvaret, og etter gjennomført alminnelig høring, vedtok Luftfartstilsynet 30. mai 2018 forskrift om opprettelse av 16 midlertidige restriksjonsområder i forbindelse med militærøvelsen Trident Juncture 2018. Restriksjonsområdene ble opprettet for å unngå sammenstøt mellom luftfartøyer eller andre luftfartsulykker, og ellers for å trygge mot farer og ulemper som følge av luftfart under militærøvelsen.

Forskriften som ble vedtatt 30. mai 2018 kan finnes på Lovdata.

På grunn av endringer i hvordan de planlagte amfibieoperasjonene under militærøvelsen skal gjennomføres, viser det seg at det allerede avsatte luftrommet ikke er tilstrekkelig. For å ivareta sikkerheten i luftrommet under øvelsen, har Avinor Flysikring AS på vegne av Forsvaret bedt om at det opprettes to nye midlertidige restriksjonsområder. Disse to områdene skal gjelde i tillegg til de 16 midlertidige restriksjonsområdene som allerede er etablert, jf ovenfor. Denne høringen gjelder opprettelsen av de to nye restriksjonsområdene. Områdene er lokalisert rundt Kristiansund.

Etter Utredningsinstruksen er høringsfristen normalt tre måneder og ikke kortere enn seks uker. På grunn av nylige endringer i de planlagte amfibieoperasjonene under øvelsen, er behovet for reservering av luftrom også endret. Saken sendes derfor på høring med kort høringsfrist. Eventuelle merknader må være Luftfartstilsynet i hende innen 12. oktober 2018.

Merknader bes sendt per e-post til postmottak@caa.no eller til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Vennligst merk eventuelle innspill med referansenummer 18/01702.

Publisert: 28.09.2018