Hopp til innhold

Flygeforbud for russiske droneflyginger

Forskriften som fastsetter restriksjoner mot Russland ble oppdatert 18. mars 2022.

Flygeforbudet for russiske flyginger er nå tatt inn i sanksjonsregelverket, og samtidig er flyforbudet Luftfartstilsynet opprinnelig fastsatte opphevet. Innholdet i flyforbudet er det samme. Flyforbudet er nå tatt inn sammen med de øvrige restriksjonene mot Russland.

Flygeforbudet gjelder alle flyginger, inkludert flyging med drone, utført av russiske selskaper eller russiske borgere eller for russiske interesser i luftrommet over norsk territorium. I tillegg vil restriksjonene gjelde for ethvert fly eid, innleid eller på annen måte kontrollert av russiske statsborgere eller selskaper.

Restriksjonene gjelder flyginger i luftrommet over det norske fastlandet, Svalbard og Jan Mayen. Forbudet omfatter også luftrommet over norsk sjøterritorium (havområdet fra grunnlinjene ut til 12 nautiske mil). Forbudet gjelder ikke i internasjonalt luftrom.

Her finner du forskriften som inneholder restriksjoner mot Russland: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-08-15-1076