Flygeforbud for russiske droneflyginger

Luftfartstilsynet har 28. februar 2022 vedtatt flygeforbud for russiske flyginger i norsk luftrom. Flygeforbudet gjelder også flyging med drone.

Flygeforbudet gjelder alle flyginger, inkludert flyging med drone, utført av russiske selskaper eller russiske borgere eller for russiske interesser i luftrommet over norsk territorium.

Dette gjelder flyginger i luftrommet over det norske fastlandet, Svalbard og Jan Mayen. Forbudet omfatter også luftrommet over norsk sjøterritorium (havområdet fra grunnlinjene ut til 12 nautiske mil). Forbudet gjelder ikke i internasjonalt luftrom.

Flygeforbudet er gitt i Regulation on restrictions for Russian flights.