Hopp til innhold

Utsettelse av nye krav til ytere av lufttrafikktjenester, endring av § 1a i BSL G 1-3

Luftfartstilsynet fastsatte 26. januar 2022 en forskrift som gjør en endring i forskrift om krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS) og nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM-nettverksfunksjoner) (BSL G 1-3).

Endringsforskriften medfører at ytere av lufttrafikktjenester ikke behøver å følge enkelte av de nye kravene i forordning (EU) 2020/469 før 1. september 2022.

Nærmere om forskriftsendringen

Luftfartstilsynet gjennomførte høsten 2020 kommisjonsforordning (EU) 2020/469 direkte i norsk rett.

Forordning (EU) 2020/469 oppdaterer og utfyller blant annet forordning (EU) 2017/373, og inneholder en rekke forskjellige regelverksendringer knyttet til lufttrafikktjenester (ATS), meteorologi (MET), kvalitet på aeronautisk data og informasjon (AIS), design av luftromsstrukturer (ASD) og design av flygeprosedyrer (FPD). De fleste bestemmelsene i forordningen vil gjelde fra 27. januar 2022.

Når det gjelder de særskilte kravene til ytere av lufttrafikktjenester, er imidlertid Luftfartstilsynet noe forsinket med arbeidet med å analysere og tilpasse gjeldende nasjonalt regelverk. Luftfartstilsynet tar sikte på å fullføre dette arbeidet i løpet av første halvår inneværende år.

For å sørge for minst mulig uklarhet for aktørene med hensyn til hvilke krav som gjelder i mellomtiden, har derfor Luftfartstilsynet besluttet at bestemmelsene i de deler av forordning (EU) 2020/469 som retter seg mot lufttrafikktjenesteytere og som gjør endringer i Vedlegg IV (Part-ATS) i forordning (EU) 2017/373, utsettes frem til 1. september 2022. Dette gjelder blant annet kravet om lydopptak i lufttrafikktjenesteenheter.

Luftfartstilsynets beslutning åpner også for at de lufttrafikktjenesteytere som allerede er i samsvar med de nye kravene i forordning (EU) 2020/469, kan få følge det nye regelverket. I så fall må de sende en melding om dette til Luftfartstilsynet.

 

Publisert: 28.01.2022