Hopp til innhold

Gjennomføring av forordningene (EU) 2020/469 og (EU) 2020/1177 i nasjonal forskrift

Luftfartstilsynet fastsatte 28. september en forskrift som gjennomfører kommisjonsforordningene (EU) 2020/469 og (EU) 2020/1177 direkte i norsk rett.

Forskriften kan leses her 

Kort om forordning (EU) 2020/469

(EU) 2020/469[1] inneholder en rekke forskjellige regelverksendringer knyttet til lufttrafikktjenester (ATS), meteorologi (MET), kvalitet på aeronautisk data og informasjon (AIS), design av luftromsstrukturer (ASD) og design av flygeprosedyrer (FPD).

Forordningen kan gjerne omtales som en «endringsforordning», ettersom den materielt bare gjør endringer i øvrige eksisterende forordninger. Berørte forordninger er:

  • Forordning (EU) 2017/373 om krav til de forskjellige tjenesteyterne innen lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenesten
  • Forordning (EU) 139/2014 om lufthavner (ADR)
  • Forordning (EU) 923/2012 om felleseuropeiske lufttrafikkregler (SERA)
  • Forordning (EU) 73/2010 om kvalitet på aeronautisk data og informasjon (denne oppheves).

 

Virkningstidspunkter i (EU) 2020/469

De fleste bestemmelsene i (EU) 2020/469 vil gjelde fra 27. januar 2022. Enkelte bestemmelser vil likevel gjelde fra 5. november 2020. Disse er:

  • Forordningens vedlegg I, punkt 10(b); som slår fast at alle luftfartøyer skal observere og melde inn når bremseeffekten på rullebanen oppleves dårligere enn rapportert
  • Forordningens vedlegg III, punkt 5; som gjelder endringer i MET-regelverket
  • Forordningens vedlegg III, punkt 6: Appendix 3 ‘SNOWTAM FORMAT’; som gjelder format for utstedelse av SNOWTAM.

 

Forordning (EU) 2020/1177 – forskyving av ikrafttredelsesdatoer

Kommisjonen har, i forbindelse med covid-19-krisen, vedtatt en særskilt forordning som forskyver enkelte av ikrafttredelsesdatoene i (EU) 2020/469. Denne forordningen omtales som (EU) 2020/1177[2].

Forskyvningen av ikrafttredelsesdatoer gjelder de bestemmelsene i (EU) 2020/469 som skulle ha trådt i kraft 5. november 2020. Disse bestemmelsene får ifølge (EU) 2020/1177 ikke virkning før 12. august 2021. Unntaket fra dette er en bestemmelse om nytt skjema («template») for METAR, som fortsatt skal gjelde fra 5. november 2020.


[1] Commission Implementing Regulation (EU) 2020/469 of 14 February 2020 amending Regulation (EU) No 923/2012, Regulation (EU) No 139/2014 and Regulation (EU) 2017/373 as regards requirements for air traffic management/air navigation services, design of airspace structures and data quality, runway safety and repealing Regulation (EC) No 73/2010.

[2] Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1177 of 7 August 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2020/469 as regards postponing dates of application of certain measures in the context of the COVID-19 pandemic.

Publisert: 02.10.2020