Hopp til innhold

Gjennomføring av forordning (EU) nr. 2020/1477 («slotswaiver») i norsk rett

30. oktober 2020 fastsatte Samferdselsdepartementet forskrift om endring i forskrift 15. juli 1994 nr. 691 om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område (BSL A 1-0). Forskriften gjennomfører delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/1477 av 14. oktober 2020 («slotswaiver» i norsk rett og trådte i kraft straks.

Forordning (EU) nr. 2020/1477 endrer Rådsforordning (EØF) nr. 95/93 med hensyn til midlertidig forlengelse av de ekstraordinære tiltakene for å håndtere konsekvensene av COVID-19-pandemien.

Forskrift som gjennomfører forordning (EU) nr. 2020/1477 i norsk rett kan finnes her.

Nærmere om bakgrunnen for kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/1477

Som en følge av COVID-19 har flyselskapene opplevd en betydelig reduksjon i etterspørselen etter flyreiser og flybransjen har fått et kraftig fall i flytrafikken. Rådsforordning (EØF) nr. 95/93 av 18. januar 1993 (slotsforordningen) har i artikkel 10 en regel som innebærer at flyselskaper må benytte en tildelt slot-tid i minst 80% av en gitt planperiode (sommer eller vinter) for å ha retten til å benytte denne slot-tiden i tilsvarende planperiode det neste året (såkalte "Grandfathers right"). En tidsluke/slot-tid er et tidsvindu som fordeles til flyselskaper med flyavganger der det er stor trafikktetthet og/eller det må innføres begrensninger på antall flygninger.

I den situasjonen luftfarten har vært og er i som en følge av pandemien, ville en opprettholdelse av denne regelen kunne medføre at flyselskapene gjennomførte flyginger med stort sett tomme fly, kun for å opprettholde de tildelte slot-tider ("Ghost-flights"). Dette ville igjen gi unødvendig negative konsekvenser for miljøet, samt påføre flyselskapene unødvendige økonomiske kostnader.

På denne bakgrunn vedtok EU-Parlamentet og Rådet 30. mars 2020 forordning nr. 2020/459. Forordningen endret Rådsforordning (EØF) nr. 95/93 ved å instruere slotkoordinatorer om å legge til grunn at slots tildelt flyselskaper i perioden 1. mars 2020 til 24. oktober 2020 skulle regnes som benyttet av flyselskapene i samsvar med kravene til bruk, for å kunne opprettholde disse slotsene for senere perioder. Forordningen ble gjennomført i norsk rett 3. april 2020.

Forordning nr. 2020/459 gav samtidig EU-Kommisjonen en delegasjonsfullmakt til å vedta rettsakter ("delegated acts") som forlenger denne perioden, etter å ha konsultert eksperter og laget en rapport om saken. 15. september 2020 presenterte EU-Kommisjonen en rapport for EU-Parlamentet og Rådet som konkluderte med at lufttrafikken er fortsatt kraftig redusert som en følge av COVID-19, og vil mest sannsynlig fortsette ut kommende vintersesong.

På grunnlag av dette benyttet EU-Kommisjonen seg av sin delegasjonsfullmakt til å vedta en ny forordning, og vedtok 14. oktober 2020 delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 2020/1477. Forordningen gjør endringer i Rådsforordning (EØF) nr. 95/93 ved at tidsperioden slotkoordinatorer skal anse at flyselskapene har oppfylt sine forpliktelser til å benytte tildelte slots, forlenges til 27. mars 2021. Denne forlengelsen gjør at flyselskaper som benytter norske lufthavner stilles i samme situasjon som øvrige europeiske lufthavner, og sikrer like rammebetingelser for operasjonene.

Publisert: 09.11.2020