Hopp til innhold

Gjennomføring av forordning (EU) 2020/1627 i nasjonal forskrift – endringer i regelverket for ytelsesstyrings- og avgiftsordningen for flysikringstjenestene for RP3, som følge av covid-19

Samferdselsdepartementet vedtok 12. desember 2020 en forskrift som innebærer at kommisjonsforordning (EU) 2020/1627 gjennomføres i norsk rett som del av EØS-avtalen. Forordningen gjør tilpasninger i regelverket tilknyttet den tredje referanseperioden av ytelsesstyrings- og avgiftsregimet for flysikringstjenestene, som følge av covid-19.

 

Den norske forskriften kan leses her

Kort om forordning (EU) 2020/1627 og bakgrunnen for denne

Forordning (EU) 2020/1627 gjør tilpasninger til forordning (EU) 2019/317 om en ytelsesstyrings- og avgiftsordning for flysikringstjenestene.

Ytelsesstyrings- og avgiftsordningen skal sørge for at ytere av flysikringstjenester leverer bedre ytelse på fire målområder: sikkerhet, miljø, kapasitet og kostnadseffektivitet.

En sentral del av ytelsesstyrings- og avgiftsordningen er at det settes konkrete måltall for flysikringstjenestenes ytelse innen de fire målområdene. Slike måltall settes gjennom ytelsesplaner som favner om en fremtidig femårsperiode, en såkalt referanseperiode. Referanseperiode 3 (RP3) under ytelses- og avgiftsstyringsordningen gjelder for perioden 2020–2024, og et utkast til nasjonal ytelsesplan for denne perioden ble utarbeidet i 2019.

Utkastet til nasjonal ytelsesplan skulle i utgangspunktet ha blitt endelig vedtatt i første halvdel av 2020. Som en følge av Covid-19 pandemien har imidlertid trafikkmengden i luftfarten hatt et enormt fall (opptil 90 %). Dette har på sin side medført at de trafikkprognosene som lå til grunn for utarbeidelsen av måltallene for RP3 i medlemsstatenes utkast til nasjonale ytelsesplaner, særlig med hensyn til kostnadseffektivitet, har blitt meget feilaktige sammenlignet med reelle trafikktall.

Kommisjonen har derfor vedtatt forordning (EU) 2020/1627, som gjør særlige tilpasninger til ytelsesstyrings- og avgiftsforordningen med hensyn til RP3 i lys av covid-19-pandemien. De mest sentrale elementene i den nye forordningen er at det skal lages nye ytelsesplaner for RP3, og at det innføres en mekanisme som gjør at flyselskapene får anledning til å betale økningen i flysikringsavgiftene som følge av covid-19 over en lengre periode enn under gjeldende regelverk.

Forordning (EU) 2020/1627 kan leses her