Hopp til innhold

Endringer i forskrifter om avgift på flysikringstjenester og bruk av lufthavner

Samferdselsdepartementet har vedtatt enkelte endringer i forskrifter knyttet til avgifter på flysikringstjenester og avgifter for bruk av lufthavner. Nedenfor kan du se viktigste endringene.

Endringer i forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom (BSL G 1-1)

De viktigste endringene i forskrift om etablering og gjennomføring av Det felles europeiske luftrom (BSL G 1-1) er:

 • Ny forordning om ytelses- og avgiftsstyring: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/317 av 11. februar 2019 om fastsettelse av en ytelsesstyrings- og avgiftsordning for flysikringstjenester og nettfunksjoner gjennomføres i norsk rett. Forordningen erstatter forordningene (EU) 390/2013 og (EU) 391/2013.
 • Ny forordning om nettverksfunksjoner: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/123 av 24. januar 2019 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM) og om oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 677/2011 gjennomføres i norsk rett. Forordningen erstatter forordning (EU) nr. 677/2011.
 • Beslutning om felleseuropeiske ytelsesmål for RP3: Kommisjonsbeslutning (EU) 2019/903 av 29. mai 2019 om fastsettelse av felles ytelsesmål for Unionen når det gjelder nettverket for lufttrafikkstyring for den tredje referanseperioden 2020–2024, gjennomføres i norsk rett. 
 • EUROCONTROL som Network Manager for EFTA-landene: EUROCONTROLl er av EU-kommisjonen utpekt som Network Manager for perioden 2020 til og med 2029. Gjennom en beslutning av EFTA-statenes faste komité er EUROCONTROL også utpekt som «nettforvalter» for EFTA-landene under EØS-avtalen. I forskriften formaliseres nå denne utpekingen som gjeldende norsk rett.

Oppdatert forskrift kan finnes her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1846

Endringer i forskrift om avgift på flysikringstjenester (BSL G 10-1)

De viktigste endringene i forskrift om avgift på flysikringstjenester (BSL G 10-1) er:

 • Ny ytelsesstyrings- og avgiftsforordning: Flysikringsavgifter for flyging i underveisluftrommet og flyging til/fra de fire største lufthavnene, skal fastsettes i samsvar med den nye ytelsesstyrings- og avgiftsforordningen (EU) 2019/317.
 • Militære flyginger: Flyginger utført av fartøy med militært registreringsmerke får kun fritak for betaling av flysikringsavgifter for flyginger på Andøya lufthavn og Bardufoss lufthavn.
 • Beregning av terminalavgift: Terminalavgiften for Avinor AS sine lufthavner – med unntak av Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger - skal beregnes etter samme formel som tidligere, likevel slik at eksponenten i formelen økes fra 0,7 til 0,9. Dette innebærer at tyngre fly får en relativt sett høyere avgift enn tidligere. Samtidig reduseres avgiftssatsen fra 70 % til 60 % av den satsen som brukes ved lufthavnene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Oppdatert forskrift kan finnes her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-19-1847

Ny forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS

Forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS, som omhandler fastsettelse av lufthavnavgifter, er erstattet med en ny forskrift med samme navn. Den nye forskriften er i oppbygning lik den forrige forskriften, men det er gjort enkelte innholdsmessige endringer. De viktigste endringene anses å være følgende:

 • Militære flyginger: Flyginger gjennomført av luftfartøy med militære kjennetegn eller som militær flygings art får kun fritak for betaling av lufthavnavgifter på Andøya lufthavn og Bardufoss lufthavn, eller dersom de utføres med utenlandsk fartøy.
 • Differensiert standardytelse: Det er innført en ny § 14a som har som formål å trekke en klarere grense mellom de standardytelsene (tjenester og infrastruktur) som avgiftsfinansieres, og tilleggsytelser som skal finansieres etter avtale. Oppstår det uenighet mellom Avinor og Forsvaret om denne grensen, kan spørsmålene søkes avklart på departementsnivå.
 • Økt bunnfradrag for startavgiften: Fra 1. mars 2020 innføres et bunnfradrag i startavgiften, slik at det ikke betales avgift for luftfartøyer i regelbundet passasjertrafikk for flyvekt opp til 6000 kg. For vekt over 6000 kg betales avgift som før pr påbegynt 1000 kg. Fordi totalprovenyet ikke skal endres, vil avgiftssatsene stige fra samme dato.
 • Opplysningsplikt, betaling og sikkerhetsstillelse: I kapittel 10 gjøres det enkelte endringer knyttet til opplysningsplikten for eier/operatør av luftfartøyet, knyttet til beregning, fakturering og betaling av lufthavnavgiftene. Blant annet innføres det en overordnet og generell plikt til å gi slike opplysninger som Avinor trenger for å beregne avgiftene. Det innføres også en generell rett for Avinor til å kreve bankgaranti eller annen sikkerhetsstillelse for rettidig betaling.

Oppdatert forskrift kan finnes her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-12-20-2137

Publisert: 22.01.2020