Hopp til innhold

Endring av forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk

Luftfartstilsynet vedtok 18. desember 2020 forskrift om endring av forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk. Forskriften trer i kraft 31. desember 2020.

Forskrift 15. mai 2019 nr. 604 om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk (heretter BSL D 5-1) ble vedtatt 14. mai 2019. I BSL D 5-1 ble det tatt inn en overgangsregel om at visuelt varslingssystem (statuslys) måtte være etablert innen 1. januar 2021.

Det har siden forskriften ble vedtatt vært en del henvendelser til Luftfartstilsynet knyttet til kravet om visuelt varslingssystem. Tilbakemeldingene knytter seg generelt til at det er utfordringer med å få etablert slike systemer innen fristen, og det er særlig trukket frem forhold knyttet til kravet om kobling opp mot system for registrering av bevegelser på helikopterdekket.

Luftfartstilsynet har vedtatt utsatt frist for innføring av krav til visuelt varslingssystem. Den nye fristen er 1. januar 2022.

Det er også gjort en presisering av ordlyden i § 10 femte ledd som medfører at det kan planlegges for at én av helikopterdekkbemanningen kan utføre andre nødvendige oppgaver i en beredskapssituasjon, og at det under en slik beredskapssituasjon kan være en helikopterdekkbemanning på to personer. Det er videre i § 51 fjerde ledd åpnet for at helikopterdekkbemanningen på en normalt ubemannet innretning (NUI) kan bestå av to personer dersom en risikovurdering tilsier av flygingen kan gjennomføres med slik redusert helikopterdekkbemanning.

Det er tatt inn et nytt unntak i § 53 tredje ledd som følge av de kravene som ble innført i forskriften i 2019.

Det er tatt inn et nytt andre ledd til § 20 og et nytt andre ledd til § 22.

Til sist er det gjort en redaksjonell endring i § 27 andre ledd, der en henvisning til § 26 er tatt ut. I stedet er den aktuelle teksten det var henvist til tatt inn som et nytt andre ledd til § 25. Endringen innebærer ingen endringer i bestemmelsene som sådan, men er kun ment for å bedre leserens forståelse av regelverket.

Publisert: 23.12.2020