Hopp til innhold

Ny forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk

Helidekk, offshore. Illustrasjonsfoto: colourbox.com.

Luftfartstilsynet har 14. mai 2019 vedtatt ny forskrift om luftfart med helikopter - bruk av offshore helikopterdekk. Forskriften erstatter forskrift 26. oktober 2007 nr. 1181 om kontinentalsokkelflyging – ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på innretninger og fartøy til havs (publisert som BSL D 5-1). Den nye forskriften trer i kraft 1. juli 2019 og vil da publiseres som BSL D 5-1 på Luftfartstilsynets nettside.

Inntil 1. juli 2019 vil du finne den nye forskriften nederst på denne siden.

Hvem gjelder forskriften for?

Forskriften gjelder for helikopteroperatører som skal fly til og fra offshore helikopterdekk, og mellom offshore helikopterdekk.

Forskriften gjelder for helikopteroperatører med norsk AOC som utfører CAT-operasjoner og helikopteroperatører som har levert selverklæring for SPO eller NCC til Luftfartstilsynet. Forskriften vil gjelde for disse norske helikopteroperatørene såfremt de flyr til et offshore bestemmelsessted med helikopterdekk, uansett om dette ligger på norsk sokkel eller utenfor norsk sokkel.

For helikopteroperatører som ikke har norsk AOC, eller helikopteroperatører som har levert selverklæring til luftfartsmyndigheten i en annen EU/EØS-stat, gjelder forskriften kun dersom de flyr til et offshore bestemmelsessted med helikopterdekk på norsk kontinentalsokkel. Helikopteroperatører fra andre EU/EØS-land kan kun fly CAT, SPO eller NCC på norsk kontinentalsokkel hvis operatøren har godkjenning i henhold til forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner § 4 a.

Et offshore bestemmelsessted er enhver innretning eller skip uavhengig av hvilket formål bruken har. Dette kan for eksempel være petroleumsvirksomhet, fornybar energivirksomhet, passasjertransport, forskning eller landing på skip som brukes til fritidsbruk hvis flygingen skjer NCC, SPO eller CAT. Landing på skip som brukes til fritidsbruk der flygingen skjer som NCO, faller utenfor.

Forskriften gjelder heller ikke for flyging til og fra offshore bestemmelsessted uten helikopterdekk, dvs. der landingsområdet for eksempel er utformet i tråd med retningslinjer som ICS Guide to Helicopter/Ship Operations.

Nærmere om kravene i forskriften

Den reviderte forskriften viderefører i stor grad kravene fra den tidligere forskriften, men det er også innført en del nye krav.

Det er tatt inn definisjoner for periferisirkel, helikopterdekkoperatør, helikopteroperatør og natt. Der innført som begrep.

Det er tatt inn et unntak i virkeområdebestemmelsen for offshoreoperasjoner til og fra helikopterdekk på norske militære skip.

Videre er det innført et nytt krav til journalføring (§ 6). Det er også stilt mer utfyllende krav til innholdet i flyplassdataark (Heliport Information Sheet) (§ 7) og spesifisert hva som skal inngå i helidekk-rapporten som skal være tilgjengelig for besetningen før flygingen tar til (§ 8).

Det er i § 10 stilt krav om at helikopterdekkbemanningen skal bestå av minst tre personer, mot tidligere to personer, noe som også ble foreslått videreført i høringen. Kravet om minst tre er i tråd med bransjestandarden på norsk sokkel og det ble spilt inn av Norges Rederiforbund under høringen at bransjestandarden burde tas inn i forskriften.

Når det gjelder belastningskrav (§ 15) er det innført et funksjonsbeskrivende krav, noe som også er gjort i tilknytning til hvordan sikkerhetsnettet skal testes (§ 21). Tilsvarende når det gjelder sklisikkerhet er krav til friksjonskoeffisient fjernet (§ 16). Også kravet til maling (§ 18) er endret idet det nå stilles krav om maling sertifisert for lav flammespredning, mens kravet tidligere var at malingen måtte være av brannhemmende type. Det er i tilknytning til bestemmelsen om sikkerhetsnett (§ 21) tatt inn en utfyllende bestemmelse knyttet til tilfeller hvor det foreligger gangbro.

Videre når det gjelder fortøyningsfester er det spesifisert at maksimal høyde for disse over helikopterdekket er 25 mm (§ 23). Det er også bedre spesifisert hvilke hinder som kan tillates i 210° inn- og utflygingssektor (§ 27). Når det gjelder hinder utenfor 210° inn- og utflygingssektor (§ 28), er høyde på første segment av LOS sektor endret fra 0,05D til 25 cm.

Det er stilt krav om at det skal være tilgjengelig en ekstra vindpølse (§ 29). Bestemmelsen om maksimal størrelse på gul referansesirkel er fjernet fra § 30 (tidligere i § 24) og den skal forholde seg til DH-verdi, ikke D-verdi. Det er innført krav om at det som skal merkes er helikopterdekkets faktiske DH-verdi (§ 33) og størrelsen på bokstavene er endret fra 60 cm til 90 cm (§ 33).

Når det gjelder merking av hinder, er det spesifisert hvilke krav som gjelder for belysning av flammetårn (§ 34). Det er stilt et krav om merking av hinder innenfor en horisontal utstrekning på 1 km fra helikopterdekket (§ 34). Det er stilt et uttrykkelig krav om at skilt ved adkomst minst skal ha engelsk tekst (§ 35) og at det skal være mulig å stenge en adkomst (§ 35).

Det er innført et nytt krav om statuslys og at det skal være avbruddsfri kraftforsyning for helikopterdekkbelysning (§ 36). Det er også åpnet for alternativ belysning (§ 36 tredje ledd).

Det er stilt et nytt krav om at inklinasjon skal registreres sammen med andre av helikopterdekkets bevegelser (§ 39). Det er også innført krav om videoovervåking av helikopterdekket og lagring av materialet (§ 41). Også når det gjelder radiosamband er det stilt krav om lagring (§ 40).

Det er åpnet for at sandsekker kan brukes som alternativ til hjulklosser (§ 43). Det er også innført visse sikringstiltak for helikopterdekk med tankanlegg for drivstoff (§ 43). Videre er alternative krav for helikopterdekk etablert midtskips på skip og innredninger med skipsskrog samlet i eget kapittel (§§ 49 og 50). Det er også gitt enkelte tilleggskrav for helikopterdekk på innretning som normalt er ubemannet (§ 51).

Når det gjelder de nye kravene så er det på de områdene som vil kreve en viss implementeringstid, åpnet for at kravene ikke må være oppfylt før 1. januar 2021. Dette gjelder for merking av helikopterdekkets størrelse, innføring av varslingssystem (statuslys), kravet om videoovervåking og om lagring av radiosamband.

Under finner du en sammenligningsmatrise mellom den nye forskriften og tidligere BSL D 5-1 som gjelder frem til 1. juli 2019.

Veiledning til forskriften

Det arbeides med en veiledning som skal publiseres sammen med forskriften. Så snart denne er klar vil den bli publisert på denne siden. Veiledningen vil bli publisert sammen med forskriften fra 1. juli 2019.