Hopp til innhold

Forskrift om nasjonal gjennomføring av forordning (EU) 2018/1042 – regler om motvirkning av rus mv. og regler om TAWS for visse fly som veier 5700kg eller mindre

Luftfartstilsynet har 13. november 2019 vedtatt forskrift om endring av forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner (BSL D 1-1). Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2018/1042 i norsk rett (nasjonal gjennomføring).

Forordning (EU) 2018/1042 innfører nye regler om motvirkning av rus og mentale helseproblemer som sikkerhetsrisiko i sivil luftfart, samt regler om krav til terrengvarslingssystem (TAWS) for visse fly som veier 5700kg (MTOM) eller mindre. Reglene tas inn i forordning (EU) nr. 965/2012 om luftfartsoperasjoner, som er tatt inn i norsk rett ved forskrift om luftfartsoperasjoner, BSL D 1-1.

Saken var på høring i Norge sommeren 2018.

Nye regler om motvirkning av rus m.v. og mentale helseproblemer som sikkerhetsrisiko i sivil luftfart

De nye reglene gjennomfører sikkerhetsanbefalinger fra undersøkelsene etter den såkalte «Germanwingsulykken». 

Reglene gjelder luftfartsoperatører som driver ervervsmessig lufttransport (CAT), besetningsmedlemmer i slike selskaper og luftfartsmyndighetene. 

Luftfartsselskapene skal etablere:

  • en policy og rutiner for en psykologisk evaluering av flygere før disse settes inn i rutefart,
  • en policy og rutiner for systematisk rusmiddeltesting i visse gitte tilfeller av besetningsmedlemmer og annet sikkerhetsrelevant personell, og
  • et oppfølgings- og støtteprogram for flygere.

Luftfartsmyndighetene i hvert medlemsland skal påse at det blir utført tilfeldige promillekontroller av besetningsmedlemmer. Kontrollene kan enten tas i forbindelse med inspeksjoner av luftfartøy og besetning (såkalte "rampinspeksjoner"), eller at kontrollene på annen måte tas av andre autoriserte myndighetspersoner. I Norge gjennomføres promillekontroller av politiet. Det er derfor besluttet at oppgaven med å gjennomføre tilfeldige promillekontroller av besetningsmedlemmer skal utføres av politiet.

I tillegg er det tatt inn en tydeliggjøring av plikten som påhviler besetningsmedlemmer om å ikke utføre tjeneste når en er påvirket av alkohol eller andre psykoaktive stoffer.

Reglene skal gjelde fra 14. februar 2021. Luftfartsloven gir imidlertid alt i dag politiet hjemmel til å utføre tilfeldige rusmiddelkontroller, og politiet vil alt høsten 2019 starte arbeidet med tilfeldige promillekontroller av besetningsmedlemmer ved norske lufthavner.

Nye regler om terrengvarslingssystem (TAWS)

Reglene er utarbeidet på grunnlag av retningslinjer fra ICAO og sikkerhetstilrådninger etter havariundersøkelser, hvor det anbefales at turbindrevne fly som veier 5700 kg (MTOM) eller mindre og med seks til ni passasjerseter utrustes med TAWS.

Reglene vil gjelde luftfartsoperatører som utfører ervervsmessig lufttransport (CAT) og luftfartsoperatører som driver ervervsmessige spesialiserte luftfartsoperasjoner (SPO).

Reglene krever at turbindrevne fly med en maksimal sertifisert startmasse på 5 700 kg eller mindre og som er godkjent for å frakte seks til ni passasjerer skal utrustes med TAWS, dersom flyene har luftdyktighetsbevis som er første gang utstedt etter 1. januar 2019 og flyene benyttes i operasjoner som nevnt over. Reglene finnes i CAT.IDE.A.150 (c) og i SPO.IDE.A.130 (b).

Reglene har vært gyldige i EU siden 14. august 2018, og gjøres derfor gjeldende i Norge fra nå av.

Videre informasjon

 

Publisert: 19.11.2019