Hopp til innhold

Tilsynsrapporter Arbeidsmiljø/HMS

Luftfartstilsynet fører kontroll med at virksomheter som sysselsetter besetningsmedlemmer oppfyller kravene i helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen. Regelverket er utformet slik at det sjelden stiller absolutte og detaljerte krav til hvordan det skal overholdes. Som myndighet er vi åpne for ulike måter å gjennomføre systematisk HMS-arbeid og legger dette til grunn ved tilsyn.

I forbindelse med tilsynet veileder vi virksomheten om regelverkets krav og hva kravene betyr for virksomheten.  

Her finner du våre tilsynsrapporter fra 1. januar 2021. Formålet med å publisere tilsynsresultatene er å fremme kunnskap, læring og erfaringsoverføring mellom selskapene.

En tilsynsrapport er todelt og består av rapport og følgebrev med eventuelle vedtak om reaksjon. Den vanligste reaksjonen er å gi virksomheten pålegg om å rette opp forholdene innen en bestemt frist.

Fristen vil variere ut fra alvorlighetsgrad/risiko og hvor lang tid det rimeligvis tar å rette opp i forholdet.

Andre reaksjoner er vedtak om stans, tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr.