Hopp til innhold

Serviceerklæring for mediehenvendelser

1. Målet med tjenesten

Luftfartstilsynet er en offentlig etat og vi skal være åpne og ærlige i vår kommunikasjon med omverden og mediene. Vår virksomhet er av stor betydning for luftfarten og samfunnet. Det er viktig for Luftfartstilsynet at mediehenvendelser blir behandlet raskt, profesjonelt og i tråd med våre verdier.

2. Hvem får tjenesten

Alle som driver journalistisk virksomhet har rett til å be om innsyn i dokumenter eller annet som det kan kreves innsyn i. Det samme gjelder forespørsler om intervjuer eller andre medierelaterte spørsmål.

Det er ikke et krav at man er fast ansatt i en redaksjon eller lignende for å få tilgang til tjenesten, men man må være journalist.

3. Hva tjenesten omfatter

  • Begjæringer om innsyn i journalført post
  • Forespørsler om intervjuer
  • Alle andre medierelaterte spørsmål

Tjenesten innbefatter

  • Offentlig postjournal - eInnsyn

4. Hvordan få tjenesten

Henvendelser fra medier skal rettes enten til Luftfartstilsynets pressevakt på telefon (ikke SMS): 92 64 13 00 eller på e-post: kommunikasjon@caa.no. Pressevakten er bemannet mandag til fredag fra kl. 9.00–15.00 (gjelder ikke helligdager). 

Dersom det er praktisk mulig besvares henvendelsen samme dag. I mer kompliserte spørsmål der det for eksempel kreves at det gjennomføres et arbeid for å sammenstille opplysninger, er målet at henvendelsen skal være besvart innen fem virkedager.

Begjæringer om innsyn i journalført post rettes via e-post gjennom postjournal eInnsyn. En begjæring om innsyn besvares så snart det er praktisk mulig og senest innen tre virkedager. I unntakstilfeller, som for eksempel når det begjæres innsyn i eldre dokumenter som ikke er elektronisk lagret i Luftfartstilsynets arkivsystemer, kan det likevel ta noe lengre tid.

5. Lovgrunnlag

Følgende lover er aktuelle for denne tjenesten:

  • Forvaltningsloven
  • Offentleglova
  • Luftfartsloven med tilhørende forskrifter

Klage på vedtak sendes til:

Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 Bodø

Klageinstans er Samferdselsdepartementet.

6. Pris

Tjenesten er gratis for brukerne. For spesielt arbeidskrevende forespørsler eller der omfanget av forespørselen blir svært stort, vil Luftfartstilsynet kunne kreve betalt for tjenesten i samsvar med reglene i offentleglova og offentlegforskrifta. I slike tilfeller vil den som begjærer innsyn få beskjed om dette.

For mer informasjon kontakt Luftfartstilsynets avdeling for Kommunikasjon og samfunnskontakt.

Kontakt pressevakten