Veiledning til flyselskap og treningsorganisasjoner som utdanner kabinbesetning

Her finner du informasjon om prosedyren for flyselskap, treningsorganisasjoner, søkere og eller innehavere av CCA.

Luftfartstilsynet viser til AIC-N 12/13 07 JUN

EU-kommisjonen har vedtatt et felleseuropeisk regelverk for sertifisering av flyvebesetningsmedlemmer.

Forordning 1178/2011 (Regulation on Aircrew) ble vedtatt 3. november 2011 og ble videre endret og supplert med ytterligere tre vedlegg (Annexer) ved forordning (EU) nr. 290/2012 vedtatt 30. mars 2012. «Regulation on Aircrew» består av syv vedlegg (Annex), og gir «Implementing Rules» til basisforordningen 216/2008.

Forordning 1178/2011 ble formelt tatt inn i EØS-avtalen og gjeldende i Norge den 16.juli 2013.

Forordning 290/2012 - Annex V - Part CC

QUALIFICATION OF CABIN CREW INVOLVED IN COMMERCIAL AIR TRANSPORT OPERATIONS

[PART-CC] Annex V inneholder bestemmelser og kvalifikasjonskrav for kabinbesetningsmedlemmer som er involvert i kommersiell luftfart. For kabinbesetning foreligger det krav om at man er innehaver av en Cabin Crew Attestastation(CCA). Attestasjonen skal i henhold til det nye regelverket utstedes av nasjonal myndighet eller av organisasjon som er godkjent til å gjøre dette av luftfartsmyndigheten.

I Norge legger man til grunn at slik utstedelse vil kunne håndteres av flyselskap eller en CCTO (Cabin Crew Training Organisation), under forutsetning av at disse er godkjent av Luftfartstilsynet og opptrer i samsvar med det europeiske regelverket.

CCA utstedes uten utløpstid. Videre vil det ikke foreligge ekstra krav om utstedelse av nasjonale kabinsertifikater. Forskriften BSL C 5-3a som regulerer denne ordningen er opphevet. Fra 16. juli 2013 vil kabinbesetningsmedlemmer kun få utstedt CCA i henhold til Part-CC.

Kabinbesetningsmedlemmer som før 16.juli 2013 har mottatt en EU-OPS attestasjon kan tjenestegjøre på grunnlag av denne, men må senest innen 8.april 2017 få byttet sin EU-OPS attestasjon med en CCA.

Prosedyre for flyselskap, treningsorganisasjoner, søkere og eller innehavere av CCA

Luftfartstilsynet har etablert prosedyrer for utstedelse og dokumentasjon av CCA i henhold til PART-ARA.CC.100 (a) og det ligger søknadsskjema for søknad om utstedelse av CCA på våre nettsider. Finn mer informasjon her

Det fremkommer i AMC1 ARA.GEN.315 at en CCA-innehaver ikke skal være innehaver av flere enn en CCA til enhver tid.

Ved utstedelse av CCA etter endring av navn, statsborgerskap eller ved utstedelse av duplikat, skal tidligere utstedt CCA makuleres.

Førstegangsutstedelse

Kvalifikasjoner for kabinpersonale som er involvert i ervervsmessige lufttransportoperasjoner:

  • Søker skal minst være 18 år.
  • Søker som ønsker å få utstedt CCA skal ha bestått grunnleggende trening (Initital training course) i henhold til CC.TRA.220.

For søkere som tidligere har operert under EU-OPS må de i tillegg dokumentere at de har vært i aktiv tjeneste innenfor de fem siste årene fra søknadsdato. Ref.: Article 11a Cabin crew qualifications and related attestations 2 (c):

  1. Cabin crew members involved in commercial operation of aircraft referred to in Article 4(1)(b) and (c) of Regulation (EC) No 216/2008 shall be qualified and hold the related attestation in accordance with the technical requirements and administrative procedures laid down in Annexes V and VI.
  2. Cabin crew members holding, before this Regulation applies, an attestation of safety training issued in accordance with Regulation (EEC) No 3922/91 (“EU-OPS”):
  • (a) shall be deemed to be compliant with this Regulation if they comply with the applicable training, checking and recency requirements of EU-OPS; or
  • (b) if they do not comply with the applicable training, checking and recency requirements of EU-OPS, they shall complete all required training and checking before being deemed to be compliant with this Regulation; or
  • (c) if they have not operated in commercial operations by aeroplanes for more than five years, they shall complete the initial training course and shall pass the related examination as required in Annex V before being deemed to be compliant with this Regulation.

Når søker har oppfylt kravene ovenfor skal søker fylle ut skjema NF-1082 E Application for the initial issue of Cabin Crew Attestation.

Søker skal levere utfylt søknad til aktuelt flyselskap eller CCTO som skal utstede CCA til søker, forutsatt at organisasjon har godkjenning til dette.

Flyselskap eller treningsorganisasjon skal arkivere søknaden på søkers arkivmappe og registrere alle CCA som utstedes, i egne systemer.

Melding om endring av navn eller statsborgerskap

Dersom innehaver av CCA endrer sitt navn eller statsborgerskap skal det flyselskap og eller treningsorganisasjon som har utstedt CCA ha melding om dette med vedlagt dokumentasjon på navneendring eller statsborgerskap, f.eks kopi av nytt pass.

Innehaver skal levere søknad, med påkrevd dokumentasjon spesifisert i søknaden, til aktuelt flyselskap eller treningsorganisasjon som utstedte innehavers gjeldende CCA.

Flyselskap eller treningsorganisasjon skal foreta endringer av navn og eller endring av statsborgerskap i sine systemer. De skal utstede CCA med nytt navn eller statsborgerskap med samme referansenummer, og arkivere søknaden på innehavers arkivmappe. Det skal alltid være samsvar på innehavers navn og statsborgerskap i forhold til gyldig pass og CCA.

Andre forhold ved endring av navn og statsborgerskap

Dersom utstedende organisasjon ikke eksisterer, må flyselskap eller treningsorganisasjon sørge for at innehaver sender søknad/henvendelse til aktuell lands myndighet og informerer om sin navneendring eller endring av statsborgerskap. Innehaver legger ved kopi av sitt gjeldende CCA, kopi av dokumentasjon på endret navn eller statsborgerskap og forklaring på at organisasjonen ikke lengre eksisterer. Aktuell lands myndighet vil da normalt utstede en ny CCA.

Innehaver tjenestegjør på sin gjeldende CCA med kopi av sin dokumentasjon på endret navn, inntil innehaver mottar sitt nye CCA.

Duplikat av utstedt CCA

Dersom innehaver av CCA mister, ødelegger eller blir frastjålet sitt CCA, skal innehaver fylle ut skjema NF-1084 E Application for the issue of a duplicate of Cabin Crew Attestation.

Innehaver som søker om duplikat av CCA skal beskrive årsak til dette på søknadsskjema for duplikat.

Innehaver skal levere søknad med påkrevd forklaring, til Luftfartstilsynet, aktuelt flyselskap eller treningsorganisasjon som utstedte innehavers gjeldende CCA.

Flyselskap eller treningsorganisasjon skal tilstrebe å utstede ny CCA med samme nummer-referanse som original CCA og arkivere søknaden på innehavers arkivmappe.

Andre forhold ved duplikat av utstedt CCA

Dersom utstedende organisasjon ikke eksisterer, må flyselskap eller treningsorganisasjon sørge for at innehaver sender søknad/henvendelse til aktuell lands myndighet og søker om duplikat. Innehaver legger ved kopi av sitt gjeldende CCA (som flyselskap eller treningsorganisasjon har i sitt arkiv), med erklæring på at gjeldende CCA er mistet eller ødelagt og forklaring på at utstedende organisasjon ikke lengre eksisterer. Aktuell lands myndighet vil da normalt utstede duplikat, alternativt ny CCA med nytt referansenummer.

Innehaver tjenestegjør på kopi av gjeldende CCA og kopi av sin søknad/henvendelse til aktuell lands myndighet om duplikat, inntil Innehaver mottar sitt duplikat fra myndigheten

Krav til innsending av oversikt over utstedte CCA for flyselskap og eller treningsorganisasjoner som har slik godkjenning

Luftfartstilsynet skal til enhver tid ha oversikt over utstedte CCA.

Flyselskap og eller treningsorganisasjon som er godkjent av Luftfartstilsynet til å utstede CCA, skal i henhold til ARA.CC.100 sende inn liste med oversikt over utstedte CCA til Luftfartstilsynet.

Ved hvert avsluttende Initial training course og ved endring av navn skal liste med oversikt sendes inn til Luftfartstilsynet. Gjeldende excel-liste som skal benyttes som mal, sendes fra Luftfartstilsynet til flyselskaper og/eller treningsorganisasjoner i forbindelse med søknadsprosess med godkjenning til å utstede CCA.

Oversikt over utstedte CCA skal sendes inn til Luftfartstilsynets postmottak senest fire uker fra dato på utstedt CCA.

Duplikat av utstedt CCA: Det er ikke krav til innsending av oversikt av utstedte duplikat, forutsatt at duplikat får samme referansenummer som original CCA. Flyselskap eller treningsorganisasjon skal oppbevare søknad om duplikat på innehavers arkivmappe.

Endring av statsborgerskap: Ved endring av statsborgerskap skal kopi av NF-1128 E med aktuelle vedlegg sendes inn til postmottak@caa.no. I e-post bekrefter flyselskap og eller treningsorganisasjon at vedkommende har endret statsborgerskap og at de har utstedt ny CCA med samme referansenummer.

Denne prosedyren med tilhørende skjema kan til enhver tid bli oppdatert. Oppdatering av denne prosedyren vises i dato i denne artikkelen.

Ved spørsmål om denne prosedyren, vennligst ta kontakt med Luftfartstilsynet.

Sist oppdatert: 31. aug 2021