Hopp til innhold

Ny gebyrforskrift for 2023

Samferdselsdepartementet vedtok den 17. januar 2023 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2023. Forskriften trer i kraft 25. januar 2023 og erstatter forskrift av 14. januar 2022 nr. 65.

Den generelle timesatsen og årsgebyrsatsene er på de fleste gebyrområdene økt med om lag 3 prosent for å dekke forventet lønns- og prisvekst.

For nye søknader som kommer inn fra og med 25. januar 2023 betales gebyr etter ny forskrift. Det må også betales gebyr etter ny forskrift for prøver som er avlagt etter 25. januar 2023.

Gebyrforskrift for 2023 er i stor grad en videreføring av tidligere forskrift, men på enkelte områder er det foretatt endringer blant annet for at gebyrbestemmelsene skal reflektere nytt regelverk.

Årsgebyr

Årsgebyr for luftfartøy og godkjent organisasjon skal dekke Luftfartstilsynets kostnader med rutinemessige tilsyn, henvendelser og annet arbeid knyttet til administrasjon og oppfølgning gjennom året. Årsgebyr for 2023 er basert på rettigheter som er registrert i Luftfartstilsynet og Norges luftfartøyregister per 1. januar 2023. Alle registrerte luftfartøy med godkjent luftdyktighet blir fakturert for årsgebyr.

 

Sist oppdatert: 14.02.2023