Positiv covid-test – når kan jeg jobbe (fly) igjen?

Luftfartstilsynet mottar en del spørsmål om hvilke regler som gjelder for gjenopptakelse av arbeid for piloter, kabinbesetningsmedlemmer og flygeledere som har testet positivt for covid-19.

Den som er bekreftet smittet med SARS-CoV-2, har plikt til å isolere seg. Dette følger av covid-19-forskriften § 7.

Dersom man ikke har symptomer, skal man isolere seg i 6 døgn regnet fra det tidspunktet man avla positiv test. Dersom man har symptomer, skal man isolere seg i minst 6 døgn fra symptomene startet. Dersom man har hatt symptomer kan perioder med isolasjon ikke avbrytes før man har vært feberfri i minst 24 timer uten å bruke febernettsettende medisin. Reglene i covid-19-forskriften endres hyppig, også reglene om isolasjon kan bli endret.

Det gjøres samtidig oppmerksom på at covid-19-forskriften har som formål å ivareta smittevern og beredskap i helsetjenesten, hvilket må skilles fra en vurdering av hvorvidt man kan gjenoppta arbeidet uten at flysikkerheten er påvirket.

Spørsmålet er derfor hva som skjer når isolasjonsperioden er utløpt:

Dersom man har symptomer på sykdom og det kan være tvil om den helsemessige skikketheten, skal arbeidet ikke gjenopptas. Flylege skal kontaktes før man gjenopptar arbeidet dersom tilstanden kan ha betydning for den flymedisinske sertifiseringen. Ved alvorlig sykdom skal flylege alltid kontaktes. Se nærmere om dette i forordning (EU) 1178/2011 Part-MED, MED.A.020 eller forordning (EU) 2015/340 Part-ATCO, ATCO.MED.A020.

Det er per i dag ikke noe krav om man alltid skal kontakte flylege etter gjennomgått covid-19-sykdom, det kommer an på sykdomsforløpet. Dersom det er tvil om hvorvidt sykdommen har betydning for den medisinske skikketheten, skal flylege kontaktes for å få en konkret vurdering av om man er medisinsk skikket. Dette kan i noen tilfeller gjennomføres over telefon.

EASA har utarbeidet en veiledning til flylegene til hjelp ved vurderingen av helsemessig skikkethet, og til hjelp i vurderingen av aktiv covid-sykdom. Det følger av denne veiledningen at utgangspunktet alltid er at de alminnelige medisinske kravene i regelverket må være oppfylt. Flylegen må ellers gjøre en konkret helhetsvurdering basert på historikk, den kliniske undersøkelsen og eventuelle relevante tilleggsundersøkelser, der relevante momenter er blant annet sykdomsforløpet, fravær av følgeskader og resultat av PCR-test og/eller antigen hurtigtest.

EASA retningslinjene tilsier at det skal gå minst 14 dager etter påvist smitte (hos personer uten symptomer) eller minst 7 dager etter symptomopphør før arbeid kan gjenopptas. En flylege kan imidlertid vurdere kortere observasjonstid hos den enkelte basert på forhold som oppdatert kunnskap om covid-19, vaksinasjonsstatus, alder, andre risikofaktorer samt hvorvidt man flyr multicrew.

Dersom man er i tvil om sykdommen har hatt betydning for medisinsk skikkethet, skal man alltid kontakte flylege.

Kontakt Flymedisin

  • Besøksadresse: Akersgata 49, 0180 Oslo
  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
Publisert: 14. jan 2022