Norske flysikkerhetsresultater 2020

Fly på gate

Luftfartstilsynet jobber hele tiden for å bidra til en sikker og samfunnsnyttig luftfart. I fjor publiserte vi for første gang en sikkerhetsgjennomgang av foregående år, nå er omsider Norske flysikkerhetsresultater 2020 klar. 2020 vil for alltid stå som et «annerledes-år» i både norsk og internasjonal luftfart. I rapporten har vi gjort vårt beste for å adressere dette uten å la det overskygge hensikten med rapporten, som er å informere offentligheten om sikkerhetsnivået i sivil luftfart.

Informasjonen i Norske flysikkerhetsresultater 2020 er i all hovedsak basert på rapporter om ulykker og hendelser fra norske luftfartsaktører til Luftfartstilsynet. I tillegg viser vi til noen av våre fokusområder og hvordan vi arbeider med disse for stadig å forbedre sikkerheten. Luftfartstilsynet ønsker med rapporten å gi et tydelig bilde av sikkerheten innen norsk luftfart, både til de som jobber med luftfart, og til samfunnet for øvrig. 

Nedgang i antall flybevegelser

I 2020 opplevde både norsk og internasjonal luftfart en drastisk nedgang i antall flygninger. Antall flygninger på verdensbasis i 2020 var omtrent på samme nivå som i 1999: Rett over 19 millioner. I Norge ble antall landinger innen kommersiell luftfart redusert med 38 % sammenlignet med 2019. Ruteflyging ble hardest rammet med 54 % færre landinger i 2020 sammenlignet med 2019. Likevel var det ikke færre ulykker i norsk luftfart samlet i 2020 sammenlignet med 2019. Forklaringen på dette er at ulykkene i norsk luftfart stort sett ikke skjer innen ruteflyging, men i andre sektorer som ikke har hatt en markant nedgang i aktiviteten under koronapandemien. Vi ser imidlertid en stor og gledelig nedgang i antall personskader innen ruteflyging selv når nedgangen i antall flybevegelser hensyntas. Nedgangen kan i stor grad tilskrives tiltak i forbindelse med koronapandemien. 

Innenfor sikkerhetsmålene

Luftfartstilsynet jobber kontinuerlig for å forbedre flysikkerheten. Det er satt konkrete mål om å redusere sannsynligheten for luftfartsulykker. Målperioden (2017 til 2021) for flysikkerhetsmålene for kommersiell luftfart er snart over, og alle sektorene er foreløpig innenfor sikkerhetsmålene. For privatflyging ble målene fastsatt i 2019 og målperioden er fra 2019 til 2028. Her er ingen av gruppene innenfor målet sitt ennå, og Luftfartstilsynet jobber målrettet med å bedre flysikkerheten innenfor sektoren.

På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å si noe konkret om de langsiktige konsekvensene av koronapandemien på flysikkerheten. Det er så langt ikke rapportert om noen ulykker eller alvorlige hendelser som direkte kan relateres til pandemien. Det vil være særlig viktig å være oppmerksom på mulige framtidige risikoer som kan vokse fram som sen-effekter av pandemien.

Fortsatt er det viktig at alle som er involvert i luftfartsulykker og -hendelser rapporterer om dette slik at vi kan jobbe sammen om å forbedre flysikkerheten ytterligere.

Les hele rapporten her


Vi håper at dette er interessant lesing for alle interesserte!