Droner: Spesifikk søknader og saksbehandlingstid

Ved årsskiftet 2021/2022 utløper den nasjonale RO-godkjenningen for de aller fleste droneoperatørene. Med unntak av noen svært få som flyr sivil statsluftfart, vil alle som ønsker å fortsette som droneoperatør, gjøre dette innenfor nytt felleseuropeisk regelverk. Operatørene kan velge å fortsette som operatør i «Åpen kategori» eller måtte deklarere eller søke om tillatelse i «spesifikk kategori».

Det siste året har det vært en overgangsperiode hvor man har kunnet søke om tillatelser etter nytt felleseuropeisk regelverk, samtidig som man har kunnet fortsette å fly på gammel RO-tillatelse. Denne ordningen opphører 31.12.2021. Operatører som innehar en RO1, RO2 eller RO3 tillatelse vil ikke kunne benytte denne etter 1.1.2022. RO-tillatelsen vil da være utløpt for alle som ikke er statsluftfart.

Det vil være noen få andre unntak, tilknyttet operasjoner som vil havne i «Sertifisert kategori». Regelverket for «Sertifisert kategori» er enda ikke på plass, og den store mengden av RO3 operatører vil kunne fortsette med sin virksomhet innenfor rammen av «Spesifikk kategori». Det er etter 1.1.2022 dessverre ingen mulighet for luftfartstilsynet til å gi dispensasjon slik at operatøren kan fortsette å fly på gammel RO-tillatelse. Fortsatt flyving etter RO-regelverket med utløpt tillatelse vil være ulovlig flyving og kan bli ilagt reaksjon.

Luftfartstilsynet har registrert at veldig mange av operatørene der ute har ventet til årets slutt med å få på plass søknad om tillatelse under felleseuropeisk regelverk. Dette medfører at det har vært en stor økning i antall søknader mot årets slutt. Prosessen med å godkjenne i «Spesifikk kategori» er mer omfattende og krever høyere grad av kompetanse hos Luftfartstilsynet enn en tilsvarende RO-godkjenning. Fagavdelingen Ubemannet Luftfart – FUL er en seksjon i sterk vekst med en stor andel relativt ferske inspektører som skal følges opp i et utdanningsløp som tar nærmere 2 år. Dette medfører at vi har en begrenset mengde ressurser som kan behandle søknader. Det har de siste 3 årene blitt jobbet målrettet med å bygge økt kapasitet, men dette tar tid og vil ikke være løst over natten.

Luftfartstilsynet behandler søknader i den rekkefølge de kommer inn til oss med de ressurser som til enhver tid er tilgjengelig.

Saksbehandlingstid

Spørsmålet de fleste operatører spør oss om er: «Når kan min søknad bli ferdig og hva gjør jeg i mellomtiden.

Luftfartstilsynet vil tilstrebe å ha en saksbehandlingstid på 4 uker fra komplett søknad er mottatt og saksbehandler har startet på saksbehandlingen. Siden Luftfartstilsynet nå har en kø med allerede innsendte søknader, betyr det da dessverre ikke at din søknad vil være ferdig behandlet 4 uker fra du sendte den inn. I første halvdel av 2022 vil nok total ventetid være i størrelsesorden måneder. Når faktisk saksbehandling blir påbegynt av tildelt saksbehandler vil du få beskjed av denne per e-post.

I mellomtiden kan du registrere deg på www.flydrone.no og fly innenfor «Åpen kategori».

Luftfartstilsynet erfarer at mange av søknadene som kommer inn har mangler som medfører en betydelig mengde veiledning. Dette fører til at den enkelte operatør må vente lengre, og medfører at det blir forsinkelser for nestemann i køen. Spesielt ser vi at det er mangler i form av misforståelser i hvordan SORA skal benyttes og at manualverket ikke dekker alle kravene i 2019/947. Vi ber derfor operatørene om å sette seg nøye inn i kravene til det nye regelverket og legge ved en «compliance list» som viser hvilken del av manualverket som dekker kravene i den enkelte bestemmelse. Dette vil korte ned saksbehandlingstiden og spare både tid og penger for operatøren.

Seksjon for Ubemannet Luftfart

  • Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8001 Bodø
  • Postadresse: Postboks 243 8001 Bodø
Publisert: 22. des 2021