Ny gebyrforskrift for 2021

Illustrasjonsbilde av tilsyn
Illustrasjonsbilde. Foto: Luftfartstilsynet

Samferdselsdepartementet vedtok den 21. desember 2020 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2021. Forskriften trer i kraft 1. januar 2021 og erstatter forskrift av 6. april 2020 nr. 793.

Den generelle timesatsen og årsgebyrsatsene er på de fleste gebyrområdene økt med om lag 3,7 prosent. Dette for å dekke forventet lønns- og prisvekst samt økte kostnader knyttet til digitalisering.

For nye søknader som kommer inn fra og med 1. januar 2021 betales gebyr etter ny forskrift. Det må også betales gebyr etter ny forskrift for prøver som er avlagt etter 1. januar 2021.

Vi gjør oppmerksom på en feil i § 55 fjerde ledd hvor minimumsbeløp for behandling av søknad om endring av konsesjonsvilkår er oppgitt til kr 66 780. Korrekt minimumsbeløp er kr 6 780. Vi beklager feilen, beløpet vil bli korrigert i forskriften.  

Gebyrforskriften for 2021 er i stor grad en videreføring av tidligere forskrift, men på noen områder er det foretatt endringer slik at gebyrbestemmelsene skal reflektere nytt regelverk. I §§ 14, 15,16 og 19 er vektkategoriene for luftfartøy justert for å samsvare med nytt regelverk på området. I tillegg er § 20 utvidet til å omfatte Part-CAO (Combined Airworthiness Organisation).

EU har vedtatt første del av et nytt felleseuropeisk regelverk for droner. Det nye regelverket stiller blant annet krav om at alle som skal operere droner – med noen unntak – må registrere seg i et nasjonalt droneregister. Det nye regelverket medfører behov for omlegging av gebyrene. De nye gebyrbestemmelsene som gjelder for UAS-operasjoner er tatt inn et nytt kapittel VI.

Årsgebyr

Årsgebyr for luftfartøy eller godkjent organisasjon skal dekke Luftfartstilsynets kostnader med rutinemessige tilsyn, henvendelser og annet arbeid knyttet til administrasjon og oppfølgning gjennom året. Årsgebyr for 2021 er basert på rettigheter som er registrert i Luftfartstilsynet og Norges luftfartøyregister per 1. januar 2021. Alle registrerte luftfartøy med godkjent luftdyktighet blir fakturert for årsgebyr.