Norske flysikkerhetsresultater for 2019

Foto: Marcus Lompa/Unsplash.

Luftfartstilsynet jobber hele tiden for å bidra til en sikker og samfunnsnyttig luftfart. Vi har nå publisert en rapport om norsk flysikkerhet i 2019. Den viser en trend hvor antall ulykker går ned selv om antall flyginger fortsetter å øke. Likevel er hver ulykke en for mye, og vi fortsetter med systematisk og målrettet arbeid for å ytterligere redusere risikoen.

For første gang har Luftfartstilsynet publisert en sikkerhetsgjennomgang (Annual Safety Review) av fjoråret for å informere offentligheten om sikkerhetsnivået i norsk luftfart. Vi i Luftfartstilsynet er glade for å kunne presentere flysikkerhetsresultater i en egen publikasjon, og fra nå av vil Norske flysikkerhetsresultater bli publisert årlig. Informasjonen i dokumentet er i all hovedsak basert på rapporterte ulykker og hendelser fra norske luftfartsaktører til Luftfartstilsynet. I tillegg viser vi til noen av våre fokusområder og hvordan vi arbeider med disse.

Vårt mål med rapporten er å gi et godt bilde av sikkerheten innen norsk luftfart, både til de som jobber med luftfart, og til samfunnet for øvrig. I tillegg viser rapporten hvordan vi jobber for å stadig forbedre sikkerheten. 


Nedgang i antall ulykker

Trenden i internasjonal luftfart er at antall omkomne går ned, samtidig som at aktiviteten de siste tiårene har økt. På verdensbasis regnes 2019 som det syvende tryggeste året innen kommersiell lufttransport basert på antall fatale ulykker (ulykker der mennesker omkommer), og det tredje tryggeste året basert på antall dødsfall. Den samme trenden ser vi i norsk luftfart  – antall ulykker går nedover, selv om det varierer noe fra år til år.

Generelt er det stor forskjell i antall ulykker i ulike deler av norsk luftfart. De fleste ulykkene skjer innen privatflyging. I 2019 skjedde det i norsk luftfart totalt 15 ulykker med fly og helikoptre. Fire av ulykkene var fatale, og i alt ti personer mistet livet i dem. Blant disse var den tragiske ulykken der et helikopter havarerte like utenfor Alta og alle de seks personene omkom.

Innenfor sikkerhetsmålene

Luftfartstilsynet jobber for å forbedre flysikkerheten. Det er satt konkrete mål om å få ned antall luftfartsulykker. Totalt sett er alle sektorene så langt innenfor sikkerhetsmålene, bortsett fra privatflyging hvor sikkerhetsmålene først ble fastsatt i 2019. Vi ser ingen store endringer i flysikkerheten i Norge i 2019. Luftfartstilsynet anser derfor sikkerhetstilstanden i norsk luftfart i 2019 som akseptabel.

Det er likevel viktig at alle som er involvert i luftfartsulykker og -hendelser rapporterer om dette slik at vi kan jobbe sammen om å forbedre flysikkerheten ytterligere.

Hele rapporten finner du her.

Vi håper dette er interessant lesing for alle interesserte.

Publisert: 10. jun 2020