Kartlegging av flymedisinsk sertifisering

Luftfartstilsynet og Universitetet i Tromsø samarbeider om en undersøkelse av flymedisinsk sertifisering. 9000 piloter av alle slag har i disse dager mottatt en e-post med forespørsel om å delta i en undersøkelse. Vi håper så mange som mulig tar seg tid til å svare.

Formålet med denne undersøkelsen er å kartlegge hvordan søkere til, eller innehavere av legeattest for tjenester innen luftfart opplever og erfarer flymedisinsk sertifisering. Det er hovedfokus på i hvilken grad en føler seg trygg på å rapportere helseopplysninger til flylegen. Resultatene vil gi en indikasjon på hvordan dagens metode for å undersøke helsetilstanden hos søkere oppleves, og hvilken betydning søkeren anser at dette har for flysikkerheten.

Luftfartstilsynet har tatt initiativ til og er ansvarlig for denne kartleggingen som gjøres i samarbeid med Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Resultatene fra spørreundersøkelsen skal brukes til å vurdere dagens sertifiseringssystem og vil bli publisert og gjort kjent for fagmiljøer og regulatorer, herunder EASA. En masteroppgave basert på besvarelsene vil også bli gjort tilgjengelig gjennom Munin.

Hva innebærer deltakelse?

Det er frivillig å delta i studien. Deltakelse i studien innebærer at du må fylle ut det elektroniske spørreskjemaet i e-posten.  Svarene er fullstendig anonyme, slik at du ikke kan identifiseres, og det er heller ikke mulig å spore opp IP-adressen din.

Det vil ta mellom 5 og 10 minutter å besvare undersøkelsen. Ved å delta bidrar du til å skaffe ny kunnskap om søkeres oppfatning av medisinsk sertifisering. Denne kunnskapen kan brukes til å påvirke utvikling av sertifiseringsprosessen.

Hva skjer med informasjonen om deg? 

Informasjonen du oppgir vil kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Den elektroniske plattformen som undersøkelsen gjennomføres på og spørreskjemaet er utformet slik at det ikke vil være mulig å identifisere respondentene. Du kan derfor være trygg på at din besvarelse er anonym og at informasjonen du gir ikke vil kunne få noen konsekvenser for din legeattest eller ditt sertifikat.

Publisert: 18. feb 2020