Gebyrforskriften 2020

Samferdselsdepartementet fastsatte den 6. april 2020 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2020.

Forskriften vil bli publisert på www.lovdata.no og som BSL A 1-2 på www.luftfartstilsynet.no. Forskriften gjelder fra 15. april 2020 og erstatter forskrift av 20. desember 2018 nr. 2202.  

Gebyrforskrift for 2020 er i stor grad en videreføring av gjeldende forskrift, og på en rekke gebyrområder videreføres også gebyrsatsene uten endring. Den generelle timesatsen og årsgebyrsatsene på de fleste gebyrområdene er økt med om lag 1,8 prosent for å dekke forventet lønns- og prisvekst. For nye søknader som kommer inn fra og med 15. april 2020 betales gebyr etter ny forskrift.

Forskriften finner du her

Årsgebyr

Årsgebyr for luftfartøy eller godkjent organisasjon skal dekke Luftfartstilsynets kostnader med rutinemessige tilsyn, henvendelser og annet arbeid knyttet til administrasjon og oppfølgning gjennom året. Årsgebyr for 2020 er basert på rettigheter som er registrert i Luftfartstilsynet og Norges luftfartøyregister per 1. januar 2020. Alle registrerte fartøy med godkjent luftdyktighet blir fakturert for årsgebyr.

Publisert: 15. apr 2020