Rusmiddeltesting og forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand

31. januar 2019 trer en ny forskrift om gjennomføring av rusmiddeltesting og forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand for personell i luftfarten i kraft.

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift 16. januar 2019 nr. 25 om gjennomføring av rusmiddeltesting og forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand for flyteknisk personell, personell i flysikringstjenesten og i bakketjenesten.


Forskrift 17. desember 2001 nr. 1462 om pliktmessig avhold fra nytelse av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel for personell i luftfartens flysikringstjeneste (BLS G 2-6) oppheves 31. januar 2019, når den nye forskriften trer i kraft.

Utvider luftfartsloven til å gjelde for flere

Luftfartsloven §§ 6-11, 6-12 og 6-13 inneholder regler om forbud for besetningsmedlemmer mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand, krav til pliktmessig avhold i tjenestetiden og regler om hvilke kontrollmidler politiet kan bruke for å avdekke ruspåvirkning, herunder tilfeldig rusmiddelkontroll.

Den nye forskriften utvider virkeområdet til luftfartsloven §§ 6-11, 6-12 og 6-13, og fastsetter at bestemmelsene også skal gjelde for flyteknisk personell, personell i flysikringstjenesten og i bakketjenesten som har oppgaver av betydning for flysikkerheten, og som omfattes av forskriften § 1.

I forskriften § 2 er det en bestemmelse om gjennomføring av rusmiddeltesting som foretas med hjemmel i luftfartsloven § 6-13. Denne bestemmelsen gjelder både når det er besetningsmedlemmer og når det er personell som er omfattet av forskriften § 1 som testes for ruspåvirkning.

Brudd på reglene får konsekvenser

Personell som omfattes av de nevnte reglene i luftfartsloven har et personlig ansvar for å overholde disse. Brudd på reglene kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 2 år, jf. luftfartsloven § 14-12. Overtredelse kan også føre til tilbakekall av personlige sertifikat.

Veiledning kommer

Luftfartstilsynet vil utarbeide et veiledningsmateriale til forskriften som gir en mer detaljert oversikt over hvilket personell som er omfattet av forskriften. Veiledningen vil bli publisert på våre nettsider i tilknytning til forskriften. Forskriften publiseres som BSL A 1-11 på Luftfartstilsynet internettsider.