Regulering av dronetrafikk uten bruk av restriksjonsområder

Illustrasjonsbilde. Foto: Colourbox.com

Bruken av droner og ubemannede luftfartøy er i dag utbredt i Norge. Luftfartstilsynet har lagt til rette for flyging med droner, når dette skjer på en sikker og hensynsfull måte. Det er imidlertid en del områder eller situasjoner hvor dronetrafikk ikke er ønskelig på grunn av flysikkerheten eller for å ta hensyn til andre viktige samfunnsmessige interesser.

Luftfartstilsynet har fått en del spørsmål om muligheten for å opprette restriksjonsområder hvor det gjøres forbudt å fly droner, for eksempel i forbindelse med idrettsarrangementer og konserter eller rundt visse bygninger. Vi arbeider med å få på plass et nytt regelverk som vil gjøre det lettere å etablere områder hvor det midlertidig eller varig ikke skal være lov å fly droner – når det er nødvendig. Inntil dette er på plass vil Luftfartstilsynet i utgangspunktet ikke behandle søknader om opprettelse av restriksjonsområder for å gjøre det forbudt å fly droner i et område.

Selv om det ikke opprettes et restriksjonsområde, vil det i en del tilfeller uansett ikke være lov å fly droner i et område. Hobbybruk av droner skal ikke skje høyere enn 120 meter over bakken eller vannet, og ikke lengre unna enn at den er godt synlig for den som flyr den. Droner skal være minst 150 meter fra personer, motorkjøretøy og bygninger. Det må også være nok dagslys til at man kan se dronen og omgivelsene. Flyging med droner i kvelds- og nattemørke er altså ikke lov. Man skal ellers fly droner på en hensynsfull måte som ikke utsetter luftfartøy, personer, fugler, dyr eller eiendom for risiko for skade eller er til sjenanse for allmennheten.

Profesjonelle aktører som har tillatelse eller er registrert hos Luftfartstilsynet må holde en avstand på minst 50 meter fra personer og eiendom, og kun enkelte aktører med spesielle tillatelser kan fly nærmere enn dette og høyere enn 120 meter.

Du kan lese mer om reglene som gjelder for å fly droner her

Regelverket for restriksjonsområder finnes i forskrift om luftromsorganisering §§ 15 – 16h og forskriftens vedlegg 2.