Nytt EU-regelverk for droner fra 1. juli 2020

Illustrasjonsbilde av drone med forskrift. Foto: Colourbox.com og Luftfartstilsynet

Det nye regelverket vil gi nye muligheter for bruk av droner, men stiller også strengere krav til dokumentasjon og kompetanse.

Oppdatert våren 2020: Ny dato for innføring er 1. januar 2021.

 

EU har nylig vedtatt to nye forskrifter for sikker og bærekraftig bruk av droner. Selv om de trer i kraft i EU i år, vil de ikke bli gjeldende i Norge med det samme. Fristen for implementering av de nye reglene i EU er 1. juli 2020, og for enkelte deler av reglene er det gitt lengre frister. I tillegg må regelverket tas inn i norsk rett for at det vil gjelde her til lands. Det skjer i løpet av sommeren 2019. Målet er at det nye regelverket skal bli implementert i Norge samtidig som i Europa for øvrig.

Nye muligheter, nye krav

Regelverket vil gi mange nye muligheter, men stiller samtidig strengere krav til dokumentasjon og kompetanse. Det vil for eksempel være mindre rigide regler for sikkerhetsavstander under visse forutsetninger. Reglene åpner også for at de enkleste droneoperasjonene, uavhengig om det skjer i privat- eller i næringssammenheng, vil kunne skje uten godkjenning fra Luftfartstilsynet såfremt reglene følges. Til gjengjeld vil det bli stilt tekniske krav til droneprodusenter som skal bidra til flysikkerheten for slik aktivitet. De nye reglene vil også gjøre det enkelt for privatpersoner og profesjonelle aktører å fly drone i de ulike EU-/EØS landene etter de samme reglene.

Tre nye kategorier erstatter RO1, -2 og -3

I det nye regelverket finner vi tre kategorier operatører: «open», «specific» og «certified». Hvis vi skal gi en grovinndeling vil vi i kategorien «open» se mest hobbyaktivitet og lettere profesjonell bruk av droner, mens «specific» omfatter droneoperasjoner med litt større risiko og all aktivitet som ikke passer inn i rammene for «open» kategori. Kategorien «certified» vil være for droner med dimensjoner over tre meter og vekt over 25 kg, og droner som vil brukes til transport av farlige gods eller personer. Når denne kategorien kommer på plass vil vi sannsynligvis se tung profesjonell bruk som transport av personer og frakt, med regler på linje med tradisjonell luftfart.

I det nye regelverket finner vi tre kategorier operatører: «open», «specific» og «certified». Bilde: EASA

Innenfor «open» er det 3 underkategorier som i hovedsak skiller på størrelse på dronen og hvor nært mennesker man kan fly, i tillegg til hvilke krav som stilles til disse typer operasjoner:


Under overgangen til nye bestemmelser vil registrerte operatører fortsatt kunne operere etter reglene for RO1, RO2 og RO3 frem til 1. juli 2021. De operatørene som vil bli omfattet av de kommende reglene for «certified» kategori vil dessuten kunne operere etter reglene for RO3 frem til de nye reglene er på plass.  

Registrering

Brukere i alle kategoriene må bli registrert hos Luftfartstilsynet i henhold til den nye strukturen. Vi vil komme med nærmere informasjon om dette. Registreringskravet gjelder imidlertid ikke leketøysdroner under 250 gram uten sensorer (bilde/lyd). En registreringsløsning som tilfredsstiller standarden som kreves i de nye reglene må være på plass innen 1. juli 2020. Luftfartstilsynet vil i løpet av året komme tilbake med nærmere informasjon om registreringen. Gebyrsatsene for (re)registrering eller (re)godkjenning i henhold til det nye regelverket vil ikke bli vedtatt før ved årsskiftet.

Det har nylig vært gjennomført en re-registrering av RO1-operatører. Det hadde ingen sammenheng med det kommende regelverket. Det betyr dessverre at også de som nettopp har (re)registrert seg, vil måtte gjøre det på nytt når de nye reglene implementeres.

Selv om droner har blitt utbredt i Norge kan de fortsatt betegnes som ny teknologi. Brukere, teknologien og regelverket er derfor i stadige endring og utvikling. Det nye regelverket er nødvendig for å gi rom for nye muligheter og bruk, samtidig som man ivaretar flysikkerheten og andre viktige samfunnsmessige interesser.

Regelverket kort oppsummert:

 • Regelverket vil gjelde alle operatører og droner, og i tillegg produsent og salgsledd.
  • Registreringskravet gjelder for alle med drone over 250 gram og de som har montert sensorer (bilde/lyd).
  • Droner som brukes til modellflyging er også omfattet av regelverket, men for modellflyging som foregår i regi av klubb vil Luftfartstilsynet kunne gi tillatelse til å drive virksomheten etter nasjonale regler.
  • Reglene setter som utgangspunkt en nedre aldersgrense for bruk av drone* fra 16 år, med mindre man har ledsager som oppfyller kravene i regelverket. Landene kan imidlertid vedta å senke denne aldersgrensen.
   *For bruk av droner under 250 gram og uten sensorer gjelder ingen aldersbegrensning.
  • Kategorisering:
   • I første omgang vil det være to kategorier: «open» og «specific». Regler for en tredje kategori «certified» er under utarbeidelse, men ventes ikke å foreligge før i løpet av 2020.
   • Veldig mange av dagens RO1- og RO2-operatører vil trolig havne i «open» kategori. Nøyaktig hvilken kategori man faller i er avhengig av type drone og operasjoner (se tabellen litt lengre opp).
   • En del av dagens RO3-operatører vil havne i «specific», mens andre RO3-operatører etter hvert vil bli «certified» operatør. De som ikke faller innenfor «specific» vil fortsette på nasjonalt regelverk som RO3 i påvente av EU-regelverk for «certified» operatører.
   • De nye reglene innebærer ikke en innskrenkning av type operasjoner som kan gjennomføres i Norge i dag, men det vil bli andre krav til registrering, dokumentasjon og kompentanse.