Norge blir europeisk satsingsområde

Administrerende direktør hos EASA og vår egen luftfartsdirektør signerte tirsdag avtale om satsing på elektrifisering av luftfarten.

Luftfartstilsynet og det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA) har inngått en forpliktende avtale som skal sette fart på arbeidet med elektrifisering av luftfarten.

– Vi ser dette som et sentralt grep for at vi skal lykkes med de tydelige nasjonale ambisjonene vi har i omstillingen til lav- og nullutslipp i luftfarten. Vi opplever EASA som meget engasjert i dette bilaterale samarbeidet og at Norge kan bli et tyngdepunkt i utviklingen. Det er også en ambisjon at dette initiativet skal bre om seg til å inkludere andre nasjoner med tilsvarende motivasjon, sier Lars Kobberstad.

Setter fart

Et hovedformål med avtalen er at det skal settes fart i arbeidet med elektrifisering av luftfarten. Norge, med sitt godt utbygde regionalnett, anses som det ideelle området å satse på elfly. I tillegg er det en høy grad av vilje blant de norske myndighetene, luftfartsaktørene og i markedet for øvrig, til å finne fremtidsrettede løsninger. 

– Det pågår mange prosesser på dette området i dag, og utviklingen skjer raskt. Avtalen må blant annet sees i sammenheng med prosjektet som Luftfartstilsynet og Avinor i felleskap utreder for Samferdselsdepartementet, om utvikling av et program for introduksjon av elfly i kommersiell luftfart, sier Kobberstad.

Omfattende avtale

Avtalen omfatter teknologi, regelverk og annen tilrettelegging som vil akselerere prosessen mot innfasing av elektriske passasjerfly. Avtalen har ambisjoner om å levere resultater på følgende områder:

  • Legge til rette for utvikling, testing og godkjenning av ny teknologi for både fly og infrastruktur
  • Utvikle en arena for innovasjon som bidrar til økt samarbeid
  • Bidra til raskere regelverksendringer innen alle luftfartsområder etter hvert som teknologien utvikles og modnes
  • Legge til rette for samarbeid om forskning og utvikling
  • Bidra med veiledning til utviklere av ny teknologi og konsepter på utvalgte områder
  • Kartlegge og synliggjøre økonomiske virkemidler og insentiver for samarbeidsparter
  • Identifisere potensielle hindringer i utviklingen
  • Kartlegge virkninger og konsekvenser som elektriske fly har på hele luftfartssystemet. Dette innebærer konsekvenser for infrastruktur, kompetanseutvikling, luftromsstruktur, utdanning av personell, ny rutestruktur mm.

Det skal i løpet av høsten utarbeides et konkret, felles program som fastsetter mål, ressurser og tiltak.

I front på flere områder

– Innenlands flytrafikk er en viktig del av transporttilbudet i Norge, og fungerer nærmest som kollektivtransport i store deler av landet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale. 

– Vår omfattende lufthavnstruktur gjør Norge ideelt for innfasing av ny teknologi i luftfarten, og vi er allerede i front på flere områder. Regjeringen vil legge til rette for en utvikling som kan åpne for en enda mer fremtidsrettet luftfart. At EASA og Luftfartstilsynet nå har inngått en avtale som gjør Norge til en spydspiss i arbeidet med elektrifiseringen av luftfarten, er svært gledelig. Jeg tror vi vil ha mye å bidra med, sier samferdselsministeren.

Sikker luftfart for alle

Luftfartstilsynet er den nasjonale luftfartsmyndigheten som gjennom sitt arbeide tilrettelegger for sikker luftfart for alle, og er opptatt av at all nyutvikling skjer med sikkerheten som høyeste prioritet. – Det er utfordrende å drive innovasjon og utvikling samtidig med regelverksutforming. Derfor er slike avtaler viktige, vi trenger gode fora for å identifisere utfordringer fortløpende. En bedre og tettere dialog underveis kan bidra til bedre forståelse for hverandres utfordringer, det være seg hos tilsynsorganer, produsenter, sentrale styresmakter eller andre luftfartsaktører, for å nevne noen, avslutter luftfartsdirektøren.

Publisert: 06. jun 2019