Hva betyr brexit for norsk luftfart?

Bilde av britisk flagg og EU-flagget med tittel "brexit".
Foto: Colourbox.

EU og Storbritannia ble i vår enige om en ny dato for Storbritannias uttreden fra EU – 31. oktober 2019, denne ble senere forlenget til 31. januar 2020. Hvis Storbritannia og EU blir enige om en avtale før fristen 31. januar 2020, vil avtalen fastsette Storbritannias forhold til EU-landene i overgangsperioden, dvs. til og med 31. desember 2020. Det virker i øyeblikket sannsynlig at de vil komme frem til en avtale.

Artikkelen er oppdatert 6. januar 2020.

Hvis Storbritannia går ut av EU 31. januar 2020 med en avtale, vil det for luftfartsområdet innebære små eller ingen forskjeller i 2020. Flytrafikken mellom Norge og Storbritannia vil fortsette, og Storbritannia vil rent praktisk delta i EUs luftfartssamarbeid på samme måte som Norge. EU og Storbritannia skal i overgangsperioden forhandle om hvordan Storbritannias tilknytning til EU skal være etter utløpet av overgangsperioden.

Hvis Storbritannia går ut 31. januar 2020 uten en avtale, har EU vedtatt regelverk som skal ivareta flytrafikken mellom Storbritannia og EU. Gjennom EØS-avtalen har Norge knyttet seg opp mot EU på luftfartsområdet og situasjonen i Norge vil derfor være den samme som for EU-landene. Under finner du mer informasjon om hva som vil skje hvis Storbritannia går ut av EU uten en avtale.

Informasjon til flypassasjerer

Brexit får små konsekvenser for flypassasjerene

EU har vedtatt en forordning som skal legge til rette for at rutefly til og fra Storbritannia kan fly som tidligere i en overgangsperiode. Overgangsperioden er per i dag frem til  24. oktober 2020. Norge har gjennomført dette overgangsregelverket, i tillegg til at forordningen er tatt inn i EØS-avtalen. Dette innebærer at norske flyselskaper kan fortsette å fly til Storbritannia, og britiske flyselskaper kan fortsette å fly til EØS-landene i overgangsperioden. 

EU har også vedtatt en forordning som innebærer at passasjerer som går gjennom sikkerhetskontroll i Storbritannia ikke trenger å gå gjennom ny sikkerhetskontroll på neste lufthavn, hvis de skal reise videre med fly i Europa. Også håndbagasjen og innsjekket bagasje sjekkes i Storbritannia. Flypassasjerene vil derfor ikke merke noen endringer fra i dag.

Flyselskaper som ønsker å operere mellom Norge og Storbritannia må søke om tillatelser til å fly. I tillegg til at det må foreligge tillatelser fra Norge og Storbritannia, må britiske flyselskaper også søke om tredjelandsgodkjenning fra det europeiske luftfartsbyrået European Aviation Safety Agency (EASA).

Det er mulig at det vil kunne bli enkelte forsinkelser i flytrafikken umiddelbart etter utmeldelsesdagen, men vi regner med at dette vil være en kortvarig situasjon.

Informasjon til luftfartsaktører

Regelverket på luftfartsområdet inneholder bestemmelser som slår fast hvordan en person eller et selskap som er hjemmehørende i et tredjeland (noe Storbritannia vil være etter at de går ut av EU), kan oppnå rettigheter gjennom å søke om ulike typer tredjelandsgodkjenninger. Når en tredjelandsgodkjenning er på plass, for eksempel for et britisk flyverksted, så kan verkstedet yte tjenester til et norsk flyselskap eller en norsk flyeier på samme måte som i dag. Disse bestemmelsene vil få anvendelse hvis EU og Storbritannia ikke blir enige om en avtale som innebærer noe annet (det som ofte omtales som «hard brexit»).

Så langt vi vet har mange ordnet sine sertifikater, trenger du mer informasjon om personlige sertifikater og godkjenninger, flyteknikersertifikat og Cabin Crew Attestation (CCA) kan du lese om det her.

Luftdyktighet 

EU har vedtatt en forordning som skal sikre visse aspekter ved luftfartssikkerheten dersom Storbritannia går ut av EU uten en avtale. Denne forordningen gjelder også i Norge. Gjennom forordningen forlenges gyldigheten til visse typesertifikater og godkjenninger på luftdyktighetsområdet slik at berørte aktører og EASA får tid til å utstede nye sertifikater. Listen over hvilke sertifikater dette gjelder finnes i vedlegget til forordningen. 

Forordning (EU) 2019/494 på norsk. 
Forordning (EU) 2019/494 på engelsk.

Legeattester

Legeattester som er utstedt av en britisk flylege før utmeldelsesdagen er i utgangspunktet gyldige til legeattestens ordinære utløpsdato. Dette gjelder også om utløpsdatoen er senere enn utmeldelsesdagen. Dette forutsetter imidlertid at Luftfartstilsynet har mottatt de nødvendige medisinske dokumenter fra flylegen som utstedte legeattesten.

Eksempel 1: Innehaver av norsk sertifikat og legeattest, som har forlenget legeattesten sin hos en britisk flylege før utmeldelsesdagen, trenger ikke å foreta seg noe. Den britiske flylegen skal (som normalt) sende den medisinske rapporten og kopi av legeattesten til Luftfartstilsynet.

Eksempel 2: Innehaver av britisk legeattest må søke om endring av ansvarlig myndighet til et av de gjenværende EU-landene, Norge, Island eller Liechtenstein før utmeldelsesdagen for at legeattesten fortsatt skal være gyldig i tilknytning til et EASA-sertifikat. Det kan være saksbehandlingstid for disse sakene, så vi har anbefalt at prosessen med overføring startes så tidlig som mulig før utmeldelsesdagen. Dersom den britiske legeattesten er utstedt på grunnlag av særskilte forhold som kun gjelder for Storbritannia (for eksempel insulinkrevende diabetes), er det ikke sikkert at overføring er mulig.

Rutefart til/fra Storbritannia - Norge

Flyselskaper som har spørsmål om ruteflyginger mellom Storbritannia og Norge bes om å kontakte Samferdselsdepartementet.