Flysikkerhetsforum for operatører av innenlands helikopter (FsF) er 10 år

Flysikkerhetsforum

De siste ti årene har mange gjort en felles innsats for økt sikkerhet for innenlands helikopter. Det er vi glad og takknemlig for. Luftfartstilsynet ønsker å takke samtlige kommersielle operatører av innlands helikopter i Norge for den innsatsen de har gjort for å forbedre helikoptersikkerheten.

Etter mange ulykker innen helikopterbransjen i Norge fra 1970 årene og frem til begynnelsen av 2000 tallet, tok Luftfartstilsynet i 2009 initiativet til å etablere et eget sikkerhetsforum for operatørene innenfor det som betegnes som innlands helikopter. Forumet ble etablert etter mønster av Samarbeidsforum for helikoptersikkerhet på norsk kontinentalsokkel (SF), som hadde vist seg å være en svært god arena for sikkerhetsarbeid i bransjen. 

Luftfartstilsynet inviterte til et stiftelsesmøte 14.-15.05.2009 der man ble enige om navnet «Flysikkerhetsforum for operatører av innenlands helikopter», forkortet til FsF.

Det ble utarbeidet følgende mandat for FsF:

  • Flysikkerhetsforumet skal arbeide for en vesentlig forbedring av flysikkerheten med innlandshelikoptre, med nullvisjon som mål for ulykker.
  • Flysikkerhetsforumet skal være en pådriver i forhold til ansvarlige myndigheter og aktører. Det skal ta opp problemstillinger som har betydning for helikoptersikkerheten og følge opp med forslag om konkrete tiltak.
  • Flysikkerhetsforumet skal, i tillegg til å arbeide på nasjonalt nivå, samarbeide med internasjonale organisasjoner som arbeider med helikoptersikkerhet.

Det ble tidlig bestemt at faste medlemmer av forumet skulle begrenses til å være norske helikopteroperatører innenfor innlandssegmentet, men også andre aktører har tidvis vært invitert til møter. SHT har observatørstatus i forumet.

FsF ble innledningsvis finansiert med direkte midler fra Samferdselsdepartementet, men i dag finansieres forumet gjennom øremerkede midler av Luftfartstilsynet. Det er også Luftfartstilsynet som leder forumet.

Allerede tidlig tok FsF initiativ til å gjennomføre en nøytral sikkerhetsstudie for bransjen for å få et uhildet bilde på hvordan det faktisk sto til med sikkerheten.

SAFETEC gjennomførte sikkerhetsstudien i 2012 og resultatene ble presentert i februar 2013. Sikkerhetsstudien resulterte i 41 sikkerhetstilrådninger, og arbeidet med lukking av disse startet høsten 2013.

Våren 2019 kunne Luftfartstilsynet melde til Samferdselsdepartementet at siste tilrådning var lukket, og at dette arbeidet dermed ble ansett som sluttført.

Arbeidet med sikkerhetstilrådningene har kun vært en del av forumets arbeid. FsF har arbeidet med – og arbeider fortsatt med - en rekke sikkerhetsfremmende tiltak. Bl.a tok FsF initiativ til, og utarbeidet et forslag til kraftindustriens retningslinjer for bruk av helikoptertjenester. Denne brukes i store deler av bransjen i dag når nye kontrakter skal inngås for helikoptertransport. Regelverksutvikling, standardisering og innføring av sikkerhetsfremmende utstyr er noe av det man kontinuerlig jobber med.

FsF er også en glimrende arena for myndigheter og operatører til å komme sammen og diskuterer sikkerhetsarbeid i stor åpenhet. Det har ført til et utmerket samarbeid, og FsF har vært en stor bidragsyter til at sikkerheten innen innlandshelikopter i dag er god, og i stadig bedring.

I dag fyller altså FsF 10 år. Vi gratulerer med dagen og sender en stor takk til samtlige kommersielle operatører av innlands helikopter i Norge for den innsatsen de har gjort for å forbedre helikoptersikkerheten.

Du kan lese mer om FsF på forumets nettsider www.helikoptersikkerhet.no.