Svalbard lufthavn, Longyear endres til nasjonal lufthavn

Samferdselsdepartementet har besluttet å endre status for Svalbard lufthavn fra internasjonal – til nasjonal lufthavn med virkning fra 1. oktober 2017.

Svalbard lufthavn, Longyear (LYR) er ikke i samsvar med internasjonale retningslinjer for hva som skal anses som en internasjonal lufthavn. Endringen vil ikke påvirke eksisterende trafikk.

Oppbygging av et kontrollapparat ved Svalbard lufthavn, dimensjoner for internasjonal rutetrafikk, vil kreve betydelige ressurser, både personell- og infrastrukturmessig. Omgjøring av status til nasjonal lufthavn må ses i sammenheng med den betydelige utviklingen i trafikken som har funnet sted siden Svalbard lufthavn ble gitt internasjonal status i 1975.

Av hensyn til reiselivet vil dagens internasjonale chartertrafikk ved lufthavnen videreføres. Dette på dispensasjon fra kravet for internasjonale flyginger til første landinger og siste avhang på internasjonal lufthavn i tråd med dagens regime og praksis for trafikktillatelser for charterflyginger til/fra Svalbard lufthavn. Det er ikke internasjonal rutetrafikk til/fra Svalbard lufthavn i dag.

Endringen av status vil ikke få konsekvenser for avtalen fra 1974 med Russland vedrørende bruken av Svalbard Lufthavn.

Publisert: 20. sep 2017