Endringer for radioutstyr i luftfarten

Fra 1. januar 2018 innføres et felleseuropeisk krav om kanalseparasjon for radioer som benyttes i luftfarten. Norske operatører blir berørt, men absolutt krav om kanalseparasjon på 8,33 kHz i norsk luftrom blir ikke innført før i 2026.

Mangel på ledige frekvenser i sentrale deler av Europa er årsaken til at det nye kravet om kanalseparasjon innføres i EU/EØS. Det etableres flere frekvenser, og avstanden mellom frekvensene reduseres til 8,33 kilohertz (kHz).

Dette kravet har allerede vært gjeldene for luftfartøy som opererer over Flight Level 195 (flygenivå over 19.500 fot). Men behovet for enda flere frekvenser i områder med mye trafikk øker også under dette flygenivået.

Søknad om midlertidig fritak

EU-forordning nr. 1079/2012 av 16. november 2012, om fastsettelse av kanalavstand ved talekommunikasjon i det felleseuropeiske luftrom, er tatt inn i norsk lov gjennom BSL G 1-2.

Artikkel 5 (punkt 4) i forordningen fastsetter at det fra 1. januar 2018 innføres krav om at radioutstyr har mulighet til kanalseparasjon ned til 8,33 kHz. Det gjelder for alle operatører som skal fly i luftrom med krav til toveis radiokommunikasjon mellom luftfartøy og bakke.

I flere land har det imidlertid pågått en prosess for å vurdere hvilke områder som kan unntas kravet, for å få på plass lokale, regionale og nasjonale tilpasninger i en viss periode. Luftfartstilsynet søkte om utsettelse fra kravet om 8,33 kHz kanalseparasjon etter en unntaksmulighet i det nye regelverket. Luftfartstilsynet ba om unntak frem til 31. desember 2025.

Luftfartstilsynet var i møte med EU-kommisjonen i slutten av oktober 2017, og der ga kommisjonen signaler om at alle land kan iverksette det de har søkt om i en innfasingsperiode når det gjelder kanalseparasjon.

Men det som er helt klart, er at det ikke vil bli gitt utsettelse av implementering av forordningen etter 31. desember 2025.

Det er Network Manager (NM) i Eurocontrol som behandler søknaden. Innledningsvis ble Norges behov identifisert av NM til å være et potensielt problem for nettverket.

NM har antydet at det etter 2018 vil komme en automatisk forkastelse av «IFR flightplan» for fly som ikke er utstyrt med 8,33 kHz radiokanaler. Det jobbes imidlertid med å finne en løsning for flygninger som bare skal finne sted innad i Norge. Det gis altså åpning for nasjonale tilpasninger. Så snart disse tilpasningene er avklart, vil dette kommuniseres via AIP/AIC.

Noen viktige unntak

I utgangspunktet vil det i Norge ikke være noe luftrom hvor det stilles absolutt krav til 8,33 kHz kanalseparasjon før 31. desember 2025. Det er sannsynlig at det vil bli en overgangsperiode som vil starte allerede i januar 2025, men dette er ikke avklart ennå.

I løpet av de nærmeste årene vil bruk av frekvenser i hovedsak være som i dag. Det finnes riktignok noen sentrale unntak, og da spesielt rundt Oslo lufthavn, Gardermoen der det er stor frekvenstetthet i båndene Aerodrome Surface (AS) og Operational Control (OPC). Bakkepersonell på Gardermoen har allerede fått beskjed om at disse båndene må over på 8,33 kHz. Det vil i praksis si at de-ice/avising og andre tjenester på bakken må flytte til 8,33 kHz-frekvenser innen juni 2018.

Alle som ønsker å bytte til senterfrekvens på OPC- og AS-bånd, kan sende e-post til nfmn@caa.no. Deretter koordinerer Luftfartstilsynet dette med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

I tillegg må «company-frekvensene» til Widerøe og SAS legges om til 8,33 kHz senterfrekvenser, også disse innen juni 2018. Dette gjelder hele landet, ikke bare for Gardermoen.

Er du GA-pilot?

Skal du kjøpe ny VHF-radio, er det viktig å sjekke at den tilfredsstiller kravene til kanalseparasjon. Fra 2026 vil det ikke være tillatt å fly uten kanalseparasjon på 8,33 kHz der toveis radiokommunikasjon er nødvendig. Skal du registrere et nytt fly eller få et nytt luftdyktighetsbevis på et gammelt fly, er det krav til 8,33 kHz radio.

Luftfartstilsynet har jobbet sammen med Norges Luftsportforbund, AOPA Norge og mange flere myndigheter og interesseorganisasjoner i Europa for å få midler via EU-byrået INEA (Innovation and Networks Executive Agency) slik at eiere av privatfly kan søke om refusjon av inntil 20 prosent av kostnadene i forbindelse med innkjøp og installasjon av ny radio. EU-kommisjonen har ennå ikke tatt stilling til dette.

Publisert: 14. nov 2017