Oppretter restriksjonsområder over Oslo-området samt over åtte fengsler

For å ivareta sikkerheten i luftrommet og beskytte viktige samfunnsmessige interesser under blant annet statsbesøk eller alvorlige trusselsituasjoner, har Luftfartstilsynet opprettet åtte restriksjonsområder rundt Oslo. I tillegg er det innført restriksjonsområder over åtte fengsler.

Luftfartstilsynet har 5. desember 2018 fastsatt to forskrifter:

«Forskrift om opprettelse av permanente restriksjonsområder over åtte fengsler» og «forskrift om opprettelse av åtte permanente restriksjonsområder over Oslo-området».

Begge forskriftene trer i kraft 1. januar 2019.

Luftfartstilsynet ønsker å gi nærmere informasjon om innholdet i og bakgrunnen for forskriftene.

Opprettelse av åtte restriksjonsområder over Oslo-området

Etter søknad fra Oslo Politidistrikt fastsatte Luftfartstilsynet 5. desember 2018 «forskrift om opprettelse av åtte permanente restriksjonsområder over Oslo-området». Bakgrunnen for søknaden er behov for å ivareta sikkerheten i luftrommet og beskytte viktige samfunnsmessige interesser på bakken i forbindelse med situasjoner som statsbesøk, større arrangementer, spesifikke og alvorlige trusselsituasjoner over hovedstadsområdet og i traseen mot hovedstaden fra Oslo lufthavn, Gardermoen.

Restriksjonsområdene er åtte forhåndsdefinerte områder som ikke er aktive til daglig, men hvor ett eller flere av områdene skal kunne aktiveres av ansvarlig politimyndighet på kort varsel og med begrenset varighet, når behovet oppstår.

Hjemmel for forskriften er luftfartsloven § 9-1a, hvor opprettelse av restriksjonsområder kan gjøres for å ivareta viktige samfunnsmessige interesser.

All flyging i restriksjonsområdet når det er publisert som aktivert er forbudt, med mindre særskilt tillatelse er gitt av ansvarlig politimyndighet eller Luftfartstilsynet. Restriksjonene gjelder all luftfart inkludert ubemannet luftfartøy og modellfly, med mindre NOTAM gir annen informasjon. Luftfartstilsynet kan sanksjonere brudd på flygeforbudet med pålegg om et overtredelsesgebyr etter luftfartsloven § 13a-5 nr. 6.

Forbudet vil ikke gjelde flyging i forbindelse med militær-, ambulanse-, politi-, søke- og redningsoppdrag og øvelser på slike oppdrag, såfremt den aktuelle flygingen er klarert med ansvarlig politimyndighet på bakken.

I tillegg til alminnelig høring, har saken vært gjenstand for grundig behandling i Koodineringsgruppe for Luftromrestriksjoner, der Luftfartstilsynet, Forsvaret, Politiet herunder Politidirektoratet og Avinor Flysikring AS har deltatt. Størrelsen på restriksjonsområdene er utformet med tanke på at de ikke skal være for store for den ubemannede og rekreative luftfarten, og heller ikke for små med tanke på fremvisning på lufttrafikktjenestens overvåkningssystemer, og for den bemannede luftfarten.

Luftfartstilsynet har som i alle saker om opprettelse av restriksjonsområder foretatt en avveining av de ulike interesser som gjør seg gjeldende, forut for opprettelsen av restriksjonsområdene. Dette gjelder på den ene side ulike aktørers interesse for bruk av luftrom (bemannet, ubemannet), samt pressens tilgang til luftrom i forbindelse med behov for informasjonsinnhenting, jamfør hensynene til demokrati og ytringsfrihet.

På den andre side har vi de ulike hensynene som begrunner opprettelsen av disse restriksjonsområdene; beskytte viktige samfunnsmessige interesser, sikkerhetskritiske hensyn ved statsbesøk, ivaretakelse av sikkerhet ved større arrangementer, behovet for å håndtere trusler mot staten, samt tilfeller hvor det er snakk om behov for å verne om nasjonale interesser. Dette er tunge samfunnsmessige interesser som staten Norge må kunne beskytte, og som er hovedbegrunnelsen bak opprettelsen av de åtte restriksjonsområdene over Oslo-området.

Forskrift om opprettelse av åtte permanente restriksjonsområder over Oslo-området:

https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2018-12-05-1803

AIC-N:

https://luftfartstilsynet.no/aktorer/regelverk/aic/aic-n/2018/2518-informasjon-om-opprettelse-av-atte-permanente-restriksjonsomrader-over-oslo-omradet/

Opprettelse av permanente restriksjonsområder over åtte fengsler

5. desember 2018 fastsatte Luftfartstilsynet etter søknad fra Kriminalomsorgsdirektoratet «forskrift om opprettelse av permanente restriksjonsområder over åtte fengsler». Bakgrunnen for søknaden var hendelser med helikoptre som har fløyet inn over muren på fengsler og bruk av ubemannede luftfartøy (RPAS/droner) over og i norske fengsler. Formålet med å opprette disse permanente restriksjonsområdene er å redusere sannsynligheten for uønskede hendelser, bedre oversikten i det umiddelbare luftrommet over fengslene samt å ivareta sikkerheten til fengselet og de innsatte. Hjemmelen for forskriften er luftfartsloven § 9-1a hvor opprettelse av restriksjonsområder kan gjøres for å ivareta viktige samfunnsmessige interesser.

De åtte fengslene det er snakk om er Bergen, Halden, Ila, Ringerike, Stavanger, Telemark, Trondheim og Ullersmo. Alle disse lokasjonene benyttes til varetektsfengsling og straffegjennomføring av personer som kan innebære en høy risiko for samfunnet.

Kriminalomsorgsdirektoratet har en forventning om at opprettelsen av restriksjonsområdene vil redusere faren for at bemannede og ubemannede luftfartøy kan brukes til fotografering av indre områder for å avdekke sikkerhetsinstallasjoner, innsmugling av rusmidler, overlevering av våpen samt flyginger med andre formål som kan være en fare for fengselet og de innsatte.

Restriksjonsområdene vil ha en horisontal utstrekning med en radius på 0,5 nautiske mil rundt senterpunktet i fengslene, angitt i koordinater. Restriksjonsområdenes vertikale utstrekning vil være fra bakken / vannet, og opp til 1000 / 1500 fot AMSL (Above Mean Sea Level).

All flyging i restriksjonsområdene blir forbudt, med mindre særskilt tillatelse er gitt. Restriksjonene gjelder all luftfart inkludert ubemannet luftfartøy og modellfly. Forbudet gjelder ikke flyging i forbindelse med militær-, politi-, ambulanse-, søke- og redningsoppdrag eller øvelser på slike oppdrag. Luftfartstilsynet kan sanksjonere brudd på flygeforbudet med pålegg om et overtredelsesgebyr etter luftfartsloven § 13a-5 nr. 6.

Luftfartstilsynet vurderer at opprettelsen av restriksjonsområdet vil ha svært begrenset innvirkning på regelbundet og kommersiell lufttrafikk og begrenset innvirkning på rekreativ lufttrafikk. Ingen flyplasser stenges, og områdenes horisontale og vertikale utstrekning er tilrettelagt slik at de i minst mulig grad påvirker øvrig lufttrafikk.

Forskrift om opprettelse av permanente restriksjonsområder over åtte fengsler:

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2018-12-05-1807

AIC-N:

https://luftfartstilsynet.no/aktorer/regelverk/aic/aic-n/2018/informasjon-om-opprettelse-av-permanente-restriksjonsomrader-over-atte-fengsler/

 

Ved spørsmål kan man henvende seg til Luftfartstilsynet på telefon 755 85000 eller e-post: postmottak@caa.no.

 

Publisert: 10. des 2018