Ny forskrift om gebyr

Samferdselsdepartementet fastsatte den 20. desember 2018 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2019. Forskriften vil bli publisert på www.lovdata.no og som BSL A 1-2 på www.luftfartstilsynet.no. Forskriften gjelder fra 1. januar 2019 og erstatter forskrift av 22. januar 2018 nr. 93.

Gebyrforskriften for 2019 er i stor grad en videreføring av gjeldende forskrift. Det er innført nytt gebyr for registrering som RO1-operatør. Det er i tillegg innført gebyr for behandling av søknad om godkjenning av luftfartsoperatør som driver luftambulansetjeneste eller regelbundet/ikke-regelbundet ervervsmessig lufttransport til norsk kortbanelufthavn. På de fleste gebyrområdene innebærer den nye forskriften at gebyrsatsene er økt med om lag 1,6 prosent, men på enkelte områder er årsgebyrene økt noe mer for å oppnå bedre kostnadsdekning.  Dette gjelder blant annet årsgebyr for innehaver av AOC, utdannings- og skoletillatelser og for syntetisk flygetrener. Gebyr for elektronisk søknad om bakgrunnssjekk er ikke økt.

Årsgebyr

Årsgebyr for luftfartøy eller godkjent organisasjon skal dekke Luftfartstilsynets kostnader med rutinemessige tilsyn, henvendelser og annet arbeid knyttet til administrasjon og oppfølgning gjennom året. Årsgebyr for 2019 er basert på rettigheter som er registrert i Luftfartstilsynet og Norges luftfartøyregister per 1. januar 2019. Alle registrerte fartøy med godkjent luftdyktighet blir fakturert for årsgebyr. Faktura for årsgebyr vil for de fleste gebyrområdene bli sendt ut i månedsskiftet mars/april.

Gebyr for sertifikat- og teoriprøver

For sertifikat- og teoriprøver med prøvedato fra og med 1. januar 2019 betales gebyr etter ny gebyrforskrift.