Invitasjon til å komme med innspill for å belyse problemstillinger knyttet til samhandel med USA, Kina og Japan

EU har inngått bilaterale luftfartssikkerhetsavtaler, såkalte BASA-avtaler, med Brasil, Canada og USA. EU forhandler med Kina og Japan om tilsvarende avtaler. Norge er ikke en del av disse avtalene, men har inngått avtale med både Canada og Brasil som gjenspeiler avtalene som EU har inngått.

Alle norske produksjons- og designorganisasjoner, flyselskaper og flytekniske verksteder, som eksporterer, importerer eller på annen måte samhandler med USA, Kina eller Japan, oppfordres hermed til å sende inn innspill til Luftfartstilsynet som kan belyse problemstillinger knyttet til samhandel med USA, Kina eller Japan.

Luftfartstilsynet sendte ut lignende invitasjon til markedet om å komme med innspill vedrørende samhandelen med USA i 2012. Beklageligvis ble forhandlingene med USA i 2012 ikke realisert, fordi det ikke var enighet om avtalemodell mellom partene.

Dersom Norge skal forberede forhandlinger om avtale med USA, Kina eller Japan, må Samferdselsdepartementet med støtte fra Luftfartstilsynet, få en mest mulig fullstendig oversikt over hvilke problemer som erfares av norske aktører og ønsker derfor innspill som beskriver de problemene bransjen møter. Våre forberedelser må også koordineres med øvrige EFTA-land, EASA og Europakommisjonen.

Når det gjelder USA ønsker LT ønsker innspill dersom norske DOA- og POA-organisasjoner, flyselskaper og flytekniske verksteder opplever særlige utfordringer eller reelle problemer rundt:

• Å eksportere, importere eller på annen måte samhandler med USA

• At Norge ikke har en avtale med USA

• Å få sine design godkjent i USA

• FAA godkjente STC tiltenkt brukt på norskregistrerte luftfartøy

• Prosessen rundt det å få/inneha en godkjenning fra USA

• Ikke «level playing field».

Når det gjelder Kina og Japan ønsker vi innspill på hvilke utfordringer som vil kunne oppstå som følge av at Norge ikke får knytte seg til en fremtidig BASA-avtale mellom EU og hhv. Kina og Japan, jf. momentene ovenfor.

Innspillene bes innsendt snarest og senest innen 31. desember 2018 til postmottak@caa.no merket saksnummer 14/00513.

Publisert: 21. nov 2018