Informasjon om ny gebyrforskrift for 2018

Samferdselsdepartementet fastsatte 22. januar 2018 ny forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2018.

Forskriften gjelder fra 1. februar 2018 og erstatter forskrift av 3. mars 2017 nr. 286.

Det er innført nytt gebyr når teorieksamen for PPL (Private Pilot Licence) gjennomføres elektronisk på Statens vegvesens trafikkstasjoner. Gebyrsatsen for søknad om tillatelse til flygning i restriksjonsområde er redusert, men omfatter nå også luftfartøy uten fører om bord. Gebyrene på securityområdet er økt for å dekke økte tilsynskostnader, i tillegg er det foretatt strukturelle endringer i årsgebyr for innehaver av AOC. På øvrige gebyrområder innebærer den nye forskriften ingen endring i gebyrsatsene.

Årsgebyr

Årsgebyr for godkjent organisasjon eller luftfartøy skal dekke Luftfartstilsynets kostnader med rutinemessige tilsyn, henvendelser fra innehaver og annet arbeid knyttet til administrasjon og oppfølgning gjennom året. Årsgebyr for 2018 er basert på rettigheter som er registrert i Luftfartstilsynet og Norges luftfartøyregister per 1. januar 2018. Alle registrerte fartøy med godkjent luftdyktighet blir fakturert for årsgebyr. Faktura for årsgebyr vil for de fleste gebyrområdene bli sendt ut i månedsskiftet mars/april.

Gebyr for sertifikat- og teoriprøver

For sertifikat- og teoriprøver med prøvedato fra og med 1. februar 2018 betales gebyr etter ny gebyrforskrift.

Publisert: 25. jan 2018