Hva betyr Brexit for norsk luftfart?

Brexit, illustrasjonsbilde colourbox.com

EU og Storbritannia har blitt enige om en ny dato for Storbritannias uttreden fra EU – 31. oktober 2019. Hvis Storbritannia før denne dagen går ut på grunnlag av en avtale med EU, vil avtalen fastsette Storbritannias forhold til EU-landene. Hvis Storbritannia går ut 31. oktober 2019 uten en avtale, har EU vedtatt regelverk som skal ivareta flytrafikken mellom Storbritannia og EU. Gjennom EØS-avtalen har Norge knyttet seg opp mot EU på luftfartsområdet og situasjonen i Norge vil derfor være den samme som for EU-landene. Under finner du mer informasjon om hva som vil skje hvis Storbritannia går ut av EU uten en avtale.

Artikkelen er oppdatert 11. april 2019.

Informasjon til flypassasjerer

Brexit får små konsekvenser for flypassasjerene

EU har vedtatt en forordning som skal legge til rette for at rutefly til og fra Storbritannia kan fly som tidligere i inntil ett år fra den dagen Storbritannia går ut av EU. Norge ønsker at denne forordningen skal tas inn i EØS-avtalen. Dette innebærer at norske flyselskaper kan fortsette å fly til Storbritannia, og britiske flyselskaper kan fortsette å fly til EØS-landene.

EU har også vedtatt en forordning som innebærer at passasjerer som går gjennom sikkerhetskontroll i Storbritannia ikke trenger å gå gjennom ny sikkerhetskontroll på neste lufthavn, hvis de skal reise videre med fly i Europa. Også håndbagasjen og innsjekket bagasje sjekkes i Storbritannia. Flypassasjerene vil derfor ikke merke noen endringer fra i dag.

Flyselskaper som ønsker å operere mellom Norge og Storbritannia må søke om tillatelser til å fly. I tillegg til at det må foreligge tillatelser fra Norge og Storbritannia, må britiske flyselskaper også søke om tredjelandsgodkjenning fra det europeiske luftfartsbyrået European Aviation Safety Agency (EASA).

Det er mulig at det vil kunne bli enkelte forsinkelser i flytrafikken umiddelbart etter utmeldelsesdagen, men vi regner med at dette vil være en kortvarig situasjon.

Informasjon til luftfartsaktører

Regelverket på luftfartsområdet inneholder bestemmelser som slår fast hvordan en person eller et selskap som er hjemmehørende i et tredjeland (noe Storbritannia vil være etter at de går ut av EU), kan oppnå rettigheter gjennom å søke om ulike typer tredjelandsgodkjenninger. Når en tredjelandsgodkjenning er på plass, for eksempel for et britisk flyverksted, så kan verkstedet yte tjenester til et norsk flyselskap eller en norsk flyeier på samme måte som i dag. Disse bestemmelsene vil få anvendelse hvis EU og Storbritannia ikke blir enige om en avtale som innebærer noe annet (det som ofte omtales som «hard Brexit»).

Personlige sertifikater og godkjenninger

Hvis du har et sertifikat eller annen personlig godkjenning utstedt av britiske myndigheter (CAA UK), og har behov for et EASA-sertifikat for eksempel fordi du arbeider i et flyselskap eller verksted utenfor Storbritannia, bør du kontakte britiske luftfartsmyndigheter for å få satt i gang prosessen med overføring av sertifikatet til et annet land. Sertifikatet kan overføres til et av de gjenværende EU-landene, Norge, Island eller Liechtenstein. Luftfartstilsynet har anbefalt at prosessen med overføring ble startet opp i god tid før 29. mars 2019 (den opprinnelige utmeldelsesdagen).

Dersom du skal søke om bytte til norsk sertifikat skal du benytte søknadsskjema, NF-1057 E. 

Hvis et sertifikat utstedt av britiske luftfartsmyndigheter ikke overføres før utmeldelsesdagen, så vil sertifikatet ha status som et nasjonalt, britisk sertifikat og vil ikke lenger være anerkjent som et EASA-sertifikat. Man kan for eksempel ikke jobbe som pilot i et norsk flyselskap. Flygere med britisk sertifikat kan bare fly britiskregistrerte luftfartøy med mindre sertifikatet er validert av det landet der flyet er registrert.

Du kan etter utmeldelsesdagen søke om validering av sertifikatet i et av de gjenværende EU-landene, Norge, Island eller Liechtenstein. Hvis du ønsker at sertifikatet skal utstedes i Norge, må søknaden om validering sendes til Luftfartstilsynet. En validering av flysertifikat vil gjelde for inntil ett år, men kan etter søknad utvides ytterligere ett år.       

For piloter:  NF-1105NF-1106NF-1107

For flygeledere:   NF-1119

Hvis du har et flysertifikat kan du etter utmeldelsesdagen alternativt søke om kreditering av sertifikat og tilknyttede rettigheter.

Flyteknikersertifikat

Dersom du skal søke om bytte til norsk Part-66 AML må du først kontakte CAA UK og be om at sertifikatmappen din overføres til Luftfartstilsynet (eller til luftfartsmyndigheten i det landet hvor du ønsker sertifikatet overført til). Det er svært viktig at dette gjøres før utmeldelsesdagen – og så raskt som mulig. Overføring av Part-66 AML kan etter regelverket bare skje hvis prosessen er igangsatt før utmeldelsesdagen.

Hvis du skal overføre sertifikatet til Norge, må du også sende inn EASA Form-19 til Luftfartstilsynet.

En del britiske Part-66 AML inneholder begrensninger (limitations) som ble overført fra det tidligere nasjonale sertifikatet. Dersom du har slike begrensninger i ditt britiske Part- 66 AML, som er utenfor de begrensningene som nevnes i Part-66-regelverket, bør disse fjernes før overføringen av sertifikatet. Hvis du har begrensninger i sertifikatet, og disse ikke kan fjernes, er det ikke sikkert overføring er mulig.

Cabin Crew Attestation (CCA)

Hvis du har CCA utstedt av et britisk flyselskap/britisk godkjent organisasjon/CAA UK, og ikke arbeider i et britisk flyselskap, gjelder følgende:

  • Luftfartstilsynet vil godkjenne bytte til norsk CCA for de som er i aktiv tjeneste i et selskap med norsk AOC. Informasjon om fremgangsmåte vil du få gjennom ditt selskap.
  • De som er i aktiv tjeneste i selskap som har utstedt AOC i et annet EU- eller EØS-land, må søke til det landet som har utstedt AOCen.
  • De som ikke er i aktiv tjeneste må eventuelt søke særskilt om utstedelse av norsk CCA. Luftfartstilsynet vil kreve en verifikasjon fra UK CAA og du må kunne dokumentere at du har vært i aktiv tjeneste innenfor de siste 5 årene.

Legeattester

Legeattester som er utstedt av en britisk flylege før utmeldelsesdagen er i utgangspunktet gyldige til legeattestens ordinære utløpsdato. Dette gjelder også om utløpsdatoen er senere enn utmeldelsesdagen. Dette forutsetter imidlertid at Luftfartstilsynet har mottatt de nødvendige medisinske dokumenter fra flylegen som utstedte legeattesten.

Eksempel 1: Innehaver av norsk sertifikat og legeattest, som har forlenget legeattesten sin hos en britisk flylege før utmeldelsesdagen, trenger ikke å foreta seg noe. Den britiske flylegen skal (som normalt) sende den medisinske rapporten og kopi av legeattesten til Luftfartstilsynet.

Eksempel 2: Innehaver av britisk legeattest må søke om endring av ansvarlig myndighet til et av de gjenværende EU-landene, Norge, Island eller Liechtenstein før utmeldelsesdagen for at legeattesten fortsatt skal være gyldig i tilknytning til et EASA-sertifikat. Det kan være saksbehandlingstid for disse sakene, så vi har anbefalt at prosessen med overføring startes så tidlig som mulig før utmeldelsesdagen. Dersom den britiske legeattesten er utstedt på grunnlag av særskilte forhold som kun gjelder for Storbritannia (for eksempel insulinkrevende diabetes), er det ikke sikkert at overføring er mulig.

Rutefart til/fra Storbritannia - Norge

Flyselskaper som har spørsmål om ruteflyginger mellom Storbritannia og Norge bes om å kontakte Samferdselsdepartementet.