Hva betyr Brexit for norsk luftfart?

Brexit, illustrasjonsbilde colourbox.com

Det har vært – og er fortsatt – usikkerhet om hva som vil være Storbritannias forhold til de 27 gjenværende EU-landene når landet går ut av EU-samarbeidet 29. mars 2019. Gjennom EØS-avtalen har Norge knyttet seg opp mot EU på luftfartsområdet. På luftfartsområdet - på de områdene hvor det er gitt EASA-regelverk - vil derfor situasjonen i Norge være den samme som for EU-landene.

Artikkelen er oppdatert 15. februar 2019 med informasjon om legeattester.

Regelverket på luftfartsområdet inneholder bestemmelser som slår fast hvordan en person eller et selskap som er hjemmehørende i et tredjeland (noe Storbritannia vil være etter at de går ut av EU 29. mars 2019), kan oppnå rettigheter gjennom å søke om ulike typer tredjelandsgodkjenninger. Når en tredjelandsgodkjenning er på plass, for eksempel for et britisk flyverksted, så kan verkstedet yte tjenester til et norsk flyselskap eller en norsk flyeier på samme måte som i dag. Disse bestemmelsene vil få anvendelse hvis EU og Storbritannia ikke blir enige om en avtale som innebærer noe annet (det som ofte omtales som «hard Brexit»).

Personlige sertifikater og godkjenninger

Hvis du har et sertifikat eller annen personlig godkjenning utstedt av britiske myndigheter (CAA UK), og har behov for et EASA-sertifikat for eksempel fordi du arbeider i et flyselskap eller verksted utenfor Storbritannia, bør du kontakte britiske luftfartsmyndigheter for å  få satt i gang prosessen med overføring av sertifikatet til et annet land. Sertifikatet kan overføres til et av de gjenværende EU-landene, Norge, Island eller Liechtenstein. Det kan være lang saksbehandlingstid for disse sakene, så vi anbefaler at prosessen med overføring startes i god tid før 29. mars 2019.

Dersom du skal søke om bytte til norsk sertifikat skal du benytte søknadsskjema, NF-1057 E. 

Hvis et sertifikat utstedt av britiske luftfartsmyndigheter ikke overføres før 30. mars 2019, så vil sertifikatet ha status som et nasjonalt, britisk sertifikat og vil ikke lenger være anerkjent som et EASA-sertifikat. Man kan for eksempel ikke jobbe som pilot i et norsk flyselskap og en flytekniker kan ikke jobbe for et tysk flyverksted. Flygere med britisk sertifikat kan bare fly britiskregistrerte luftfartøy med mindre sertifikatet er validert av det landet der flyet er registrert.

Du kan etter 30. mars 2019 søke om validering av sertifikatet i et av de gjenværende EU-landene, Norge, Island eller Liechtenstein. Hvis du ønsker at sertifikatet skal utstedes i Norge, må søknaden om validering sendes til Luftfartstilsynet. En validering av flysertifikat vil gjelde for inntil ett år, men kan etter søknad utvides ytterligere ett år.       

For piloter:  NF-1105NF-1106NF-1107

For flygeledere:   NF-1119

Hvis du har et flysertifikat kan du etter 30. mars 2019  alternativt søke om kreditering av sertifikat og tilknyttede rettigheter. Luftfartstilsynet vil i god tid før 29. mars 2019 publisere informasjon om fremgangsmåte mv. for å søke om kreditering.

Cabin Crew Attestation (CCA)

Hvis du har CCA utstedt av et britisk flyselskap/britisk godkjent organisasjon/CAA UK, og ikke arbeider i et britisk flyselskap, gjelder følgende:

  • Luftfartstilsynet vil godkjenne bytte til norsk CCA for de som er i aktiv tjeneste i et selskap med norsk AOC. Informasjon om fremgangsmåte vil du få gjennom ditt selskap.
  • De som er i aktiv tjeneste i selskap som har utstedt AOC i et annet EU- eller EØS-land, må søke til det landet som har utstedt AOCen.
  • De som ikke er i aktiv tjeneste må eventuelt søke særskilt om utstedelse av norsk CCA. Luftfartstilsynet vil kreve en verifikasjon fra UK CAA og du må kunne dokumentere at du har vært i aktiv tjeneste innenfor de siste 5 årene.

Legeattester

Legeattester som er utstedt av en britisk flylege før 30. mars 2019 er i utgangspunktet gyldige til legeattestens ordinære utløpsdato. Dette gjelder også om utløpsdatoen er senere enn 30. mars 2019. Dette forutsetter imidlertid at Luftfartstilsynet har mottatt de nødvendige medisinske dokumenter fra flylegen som utstedte legeattesten.

Eksempel 1: Innehaver av norsk sertifikat og legeattest, som har forlenget legeattesten sin hos en britisk flylege før 30. mars 2019, trenger ikke å foreta seg noe. Den britiske flylegen skal (som normalt) sende den medisinske rapporten og kopi av legeattesten til Luftfartstilsynet.

Eksempel 2: Innehaver av britisk legeattest må søke om endring av ansvarlig myndighet til et av de gjenværende EU-landene, Norge, Island eller Liechtenstein før 30. mars 2019 for at legeattesten fortsatt skal være gyldig i tilknytning til et EASA-sertifikat. Det kan være saksbehandlingstid for disse sakene, så vi anbefaler at prosessen med overføring startes så tidlig som mulig før 29. mars 2019. Dersom den britiske legeattesten er utstedt på grunnlag av særskilte forhold som kun gjelder for Storbritannia (for eksempel insulinkrevende diabetes), er det ikke sikkert at overføring er mulig.

Rutefart til/fra Storbritannia - Norge

Flyselskaper som har spørsmål om ruteflyginger mellom Storbritannia og Norge bes om å kontakte Samferdselsdepartementet.